Főoldal » Hírek » Fékezés nélkül ütötte el a kerékpárost - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki 2021 nya­rán a Kalo­csa és Kis­kő­rös közöt­ti úton gép­jár­mű­vé­vel féke­zés nél­kül elütöt­te az előt­te sza­bá­lyo­san kerék­pá­ro­zó sér­tet­tet, aki az ütkö­zés miatt a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021. júli­us 2. nap­ján, a haj­na­li órák­ban sze­mély­gép­ko­csi­val Kalo­csa felől Kis­kő­rös felé tar­tott az 5301. számú úton. A vád­lott az álta­la veze­tett autó­val nem a látá­si viszo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en, hanem gyor­sab­ban, mint­egy 68-72 km/h sebes­ség­gel haladt. Ennél a sebes­ség­nél a szem­ből sütő nap vakí­tó hatá­sa miatt a fék­tá­vol­sá­gát már nem látta be.

Emi­att Homok­mégy köze­lé­ben nem ész­lel­te az előt­te, vele azo­nos irány­ban az úttest menet­irány sze­rin­ti jobb szé­lén sza­bá­lyo­san, mint­egy 15-17 km/h sebes­ség­gel kerék­pá­ro­zó, fény­vissza­ve­rő mel­lényt is hasz­ná­ló sér­tet­tet, akit féke­zés nél­kül a sze­mély­gép­ko­csi jobb első részé­vel elütött. Az ütkö­zés hatá­sá­ra a kerék­pá­ros a menet­irány sze­rin­ti jobb olda­li útpad­ká­ra zuhant.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, amely sze­rint a jármű sebes­sé­gét az enge­dé­lye­zett sebes­ség­ha­tá­ro­kon belül úgy kell meg­vá­lasz­ta­ni, hogy a veze­tő a jár­mű­vét meg tudja állí­ta­ni az álta­la belá­tott távol­sá­gon belül, és min­den olyan aka­dály előtt, amely­re az adott körül­mé­nyek között szá­mí­ta­nia kell.

Az ügyész­ség a fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

Ügyé­ben a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.