Főoldal » Hírek » Felajánlotta élettársát, majd féltékeny lett - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség töb­bek között kerí­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bara­nyai férfi ellen, aki elő­ször fel­aján­lot­ta volt élet­tár­sa sze­xu­á­lis szol­gá­la­ta­it, majd az új élet­tár­sa vonat­ko­zá­sá­ban fél­té­keny lett.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2020 decem­be­ré­ben fel­aján­lot­ta az akko­ri élet­tár­sa sze­xu­á­lis szol­gá­la­ta­it egy isme­rő­sé­nek, aki élt is a fel­aján­lás­sal. A vád­lott a szol­gál­ta­tá­so­kért 60.000 forin­tot kért, azon­ban isme­rő­se kész­pénz­zel nem ren­del­ke­zett, ezért cse­ré­be átadott egy tele­ví­zi­ót, mik­ro­hul­lá­mú sütőt, vala­mint egy fűka­szát. A vád­lott haszon­szer­zés cél­já­ból biz­to­sí­tot­ta élet­tár­sa sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sa­it ismerősének.

2021 janu­ár­já­ban a fér­fi­nak új élet­tár­sa lett, akire fél­té­keny volt. A vád­lott ezért több­ször meg­je­lent azon isme­rő­se­i­nél, akik miatt fél­té­keny­ke­dett, így töb­bek között annál is, aki­nek koráb­bi élet­tár­sa sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sa­it fel­aján­lot­ta. Ennek során a sér­tet­te­ket több­ször meg­fe­nye­get­te, illet­ve egyi­kü­ket bán­tal­maz­ta is.

A vád­lott ezen kívül 2021 máju­sá­ban meg­je­lent egy isme­rő­sé­nek laká­sá­nál, ahol egy nagyobb tár­sa­ság­gal ita­lo­zott. Itt a tár­sa­ság egy részé­vel szó­vál­tás­ba keve­re­dett, mely­nek során két nőt több alka­lom­mal meg­ütött, az egyi­kü­ket miu­tán föld­re került, több­ször meg­rúg­ta. A tár­sa­ság egyik férfi tag­ját – aki moz­gás­sé­rült volt – fel­lök­te, man­kó­ját elvet­te, majd a föld­re került sér­tett­be szin­tén bele­rú­gott, illet­ve man­kó­ját eltör­te. A sér­tet­tek 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos, illet­ve könnyű sérü­lé­se­ket szenvedtek.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye töb­bek között kerí­tés, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek, zak­la­tás, könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.