Főoldal » Hírek » Felakasztotta testvére kutyáját - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség külö­nös szen­ve­dést okoz­va elkö­ve­tett állat­kín­zás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a test­vé­re kutyá­ját a közö­sen lakott ingat­la­nuk udva­rán egy fej­sze nye­lé­vel nagy erő­vel fejbe csap­ta, majd a nya­ká­ra köte­let tekert és az udva­ron lévő mel­lék­épü­let­ben egy geren­dá­ra felakasztotta. 

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi – az ügy vád­lott­ja - és a test­vé­re a csa­lád­ja­ik­kal együtt évek óta egy ingat­lan­ban, de külön lak­rész­ben élnek úgy, hogy a tanyá­hoz tar­to­zó udvart közö­sen hasz­nál­ják. A vád­lott­nak két kutyá­ja, míg test­vé­ré­nek egy staf­ford jel­le­gű kis­tes­tű, 5 éves, Zeusz névre hall­ga­tó kan­ku­tyá­ja volt.

A vád­lott 2022. május 10-én este a tanya udva­rán a test­vé­re kutyá­ját a közö­sen lakott ingat­la­nuk udva­rán egy fej­sze nye­lé­vel nagy erő­vel fejbe csap­ta, a nya­ká­ra köte­let tekert és az udva­ron lévő mel­lék­épü­let­be húzta, ahol az ebet egy geren­dá­ra fel­akasz­tot­ta. A bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben az eb elpusztult.

A bán­tal­ma­zás, a föl­dön von­szo­lás, majd a fel­akasz­tás külö­nös szen­ve­dést és per­ce­kig tartó agó­ni­át oko­zott a kutyának.

Az ügyész­ség a fér­fit az állat­kín­zás súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.