Főoldal » Archív » Felderítették mi lett a sorsa a miskolci pénzszállító cégtől elsikkasztott hatszázmilliónak

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség három férfi és egy nő ellen emelt vádat külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt, akik egy mis­kol­ci pénz­szál­lí­tó cég­től 2009 szep­tem­be­ré­ben elsik­kasz­tott 600 mil­lió forint meg­őr­zé­sé­ben és fel­hasz­ná­lá­sá­ban közreműködtek.

A mis­kol­ci pénz­szál­lí­tó cég­től 600 mil­lió forint­nyi össze­get forint­ban és valu­tá­ban 2009 szep­tem­be­ré­nek ele­jén elsik­kasz­tó alkal­ma­zott ezen ter­vé­ről az elkö­ve­tést meg­elő­ző­en beszélt a barát­já­nak, aki­nek 150 mil­lió forin­tot ígért a kész­pénz őrzé­sé­ért. A fel­ada­tot elvál­la­ló vád­lott 50 mil­lió forint ígé­re­té­vel bevon­ta az őrzés­be az ügy­ben szin­tén ter­helt barátját.

Az érték­szál­lí­tó cég alkal­ma­zott­ja a meg­szer­zett kész­pénzt autó­já­val egy bérelt garázs­ba vitte, és abból 100 mil­lió forint körü­li összeg­gel Thai­föld­re uta­zott, a meg­ma­radt pénz őrzé­sét vál­la­ló tár­sa­i­val tele­fo­non tar­tot­ta a kap­cso­la­tot. Az őrzést végző ter­hel­tek az egyi­kük női roko­ná­hoz elvit­tek 500 mil­lió forin­tot, aki ezért 50 mil­lió forin­tot kapott, míg a két férfi egyi­ke 7 mil­lió, a másik 50 mil­lió forin­tot vett magá­hoz. A mara­dék pénzt két műanyag hor­dó­ba és egy háti kézi per­me­te­ző­be pakol­ták, majd a Tar­cal hatá­rá­ban lévő sző­lő­ben elás­ták. A garázs­ban maradt gép­ko­csit az egyik vád­lott alkal­mi isme­rő­sé­vel elvi­tet­te onnan, ami­ért 10 mil­lió forin­tot adott neki.

Ezután az egyik ter­helt az elásott pénz­ből valu­tá­ra tör­té­nő átvál­tás kéré­sé­vel 100 mil­lió forin­tot adott az elkö­ve­tés­be bevont újabb vád­lott­nak, aki­nek ezért 20 mil­lió forin­tot aján­lott. Továb­bi 10 mil­lió forint­ból kifi­zet­te az egyik vád­lott az idő­köz­ben Thai­föl­dön elfo­gott és sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt jog­erő­sen 7 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélt pénz­szál­lí­tó 10 mil­lió forint össze­gű pénz­mel­lék­bün­te­té­sét. Sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en a pénz­szál­lí­tó­nak 17 mil­lió forin­tot adott át az egyik elkö­ve­tő, továb­bi pén­ze­ket pedig kas­sai kaszi­nó­ban sze­ren­cse­já­ték­ra köl­töt­tek el. Az elásott pénz­ből 100 mil­lió forint ned­ves­sé­get kapott, ezért azt kiszá­rí­tot­ták, majd ebből rész­ben tíz­mil­li­ós téte­lek­ben sze­ren­cse­já­té­kot ját­szott az egyik vád­lott, rész­ben sérü­lés­men­tes bank­je­gyek­re cse­rél­ték azt a ter­hel­tek mis­kol­ci és buda­pes­ti bank­fi­ó­kok­ban. Az egyik elkö­ve­tő továb­bá több­mil­li­ós téte­lek­ben élet­biz­to­sí­tást és meg­ta­ka­rí­tá­si szer­ző­dést kötött, gép­jár­mű­vet vásárolt.

Az ügyész­ség a három férfi vád­lot­tal szem­ben, akik közül kettő bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll, bör­tön­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást és pénz­bün­te­tést, továb­bá vagyon­el­kob­zást, míg a női vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tönt és pénz­bün­te­tést indítványozott.