Főoldal » Hírek » Feldöntötte a fenyőfát a garázda nő - vádemelés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki vas­út­ál­lo­más váró­ter­mé­ben a fel­dí­szí­tett fenyő­fát dön­töt­te fel, és tapos­ta meg.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2020. decem­ber 08-án a komá­ro­mi vas­út­ál­lo­más váró­ter­me előtt lévő mel­lék­he­lyi­sé­gek ajta­ja­it kéz­zel ütöt­te, az azo­kon lévő rácsot nagy erő­vel rázta, miköz­ben arti­ku­lá­lat­la­nul üvöl­tö­zött. Ezt köve­tő­en a nő a váró­te­rem­ben lévő fel­dí­szí­tett fenyő­fát fel­dön­töt­te, meg­ta­pos­ta, a leesett dísze­ket és a helyi­ség­ben lévő pado­kat rugdosta.

A nő kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű nővel szem­ben a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.