Főoldal » Hírek » Felesége láthatáson lévő kislányát molesztálta egy férfi - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött, fel­ügye­le­te alatt álló sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az ötve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki fele­sé­ge koráb­bi kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett kis­lá­nyát molesz­tál­ta. Az ügyész­ség a kis­ko­rú sér­tett segít­ség­ké­ré­se elle­né­re tét­len­ke­dő anyá­val szem­ben is vádat emelt.

Az anyá­nak a koráb­bi kap­cso­la­tá­ból négy gyer­me­ke szü­le­tett, aki­ket elha­nya­golt­sá­guk miatt anyai nagy­any­juk­nál helyez­tek el, ugyan­ak­kor a nőt tovább­ra is kap­cso­lat­tar­tá­si jog illet­te meg, ezért a két kiseb­bik gyer­mek rend­sze­re­sen nála és a vád­lott­nál töl­töt­te a hétvégéket.

A vád­lott ezt hasz­nál­ta ki arra, hogy sze­xu­á­li­san köze­led­jen a tíz év körü­li kis­lány felé; a férfi ugyan­is a közös játék, ille­tő­leg az együtt alvás során rend­sze­re­sen kere­sett alkal­mat arra, hogy a kis­lányt a nemi szer­vei kör­nyé­kén meg­érint­se, simo­gas­sa. A vád­lott cse­lek­mé­nye a kis­lány­ban zavart és félel­met kel­tett, amit jel­zett any­já­nak is, aki azon­ban sem a vád­lot­tat nem vonta fele­lős­ség­re, sem a ható­sá­gok­nak nem jel­zett, ezért kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt kell felelnie.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás, ille­tő­leg tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mélyt érin­tő vala­mennyi fog­lal­ko­zás­tól tör­té­nő vég­le­ges eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ügyész­ség a molesz­tá­lás­sal szem­ben tét­len anyá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és a kis­ko­rú­a­kat érin­tő hatá­ro­zott idejű fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a kis­ko­rú sér­tet­tel szem­be­ni szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­nak meg­szün­te­té­sé­re tett indítványt.