Főoldal » Hírek » Felfüggesztett börtön várhat a gyermekeiket veszélyeztető szülőkre - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt vádat emelt azzal az 56 éves fér­fi­vel és 49 éves fele­sé­gé­vel szem­ben, akik szü­lői köte­le­zett­sé­ge­ik­nek nem tet­tek ele­get és a gyer­me­ke­i­ket oly mér­ték­ben hanya­gol­ták el, mellyel már testi és értel­mi fej­lő­dé­sü­ket is veszélyeztették.

Az 56 éves fér­fi­nek és 49 éves fele­sé­gé­nek 2003-ban és 2008-ban szü­le­tett kis­lá­nya. A szü­lők 2015 augusz­tu­sá­tól neve­lé­si köte­le­zett­sé­ge­i­ket foko­za­to­san elha­nya­gol­ták, ami végül már jelen­tős veszélyt jelen­tett a gyer­me­kek fejlődésére.

Nem gon­dos­kod­tak gyer­me­ke­ik meg­fe­le­lő higi­é­nés ápo­lá­sá­ról, nem járat­ták őket isko­lá­ba, ezál­tal a gyer­me­kek tete­mes iga­zo­lat­lan hiány­zást hal­moz­tak fel, emi­att egyik lányuk három­szor ismé­tel­te az első osz­tályt, míg mási­kuk 16 éves korá­ra mind­össze 6 osz­tályt vég­zett el. A gyer­me­kek­nek meg­fe­le­lő lak­ha­tást sem biz­to­sí­tot­tak, a házuk élet­ve­szé­lyes volt, a tete­je besza­kadt, a szo­bák beáz­tak, a ház nem meg­fe­le­lő­en volt kar­ban­tart­va és taka­rít­va. Bár a víz az ingat­lan­ba be volt kötve, a hasz­ná­la­tá­hoz szük­sé­ges sza­ni­te­rek hiá­nyoz­tak, azo­kat a pár ugyan­is lesze­rel­te és elad­ta. Az udvar és a szo­bák sze­me­te­sek, pisz­ko­sak vol­tak, a rend­sze­res taka­rí­tás­ról és fel­újí­tás­ról a szü­lők nem gondoskodtak

A gyer­mek­jó­lé­ti szak­em­be­rek pró­bál­tak a csa­lád­dal együtt­mű­köd­ni, segí­te­ni őket, a szü­lők azon­ban ettől elzár­kóz­tak, így végül a gyer­me­ke­ket véde­lem­be, majd neve­lés­be vet­ték. A gye­re­kek lakás­ott­hon­ban tör­tént elhe­lye­zé­se sem jelen­tett tel­jes meg­ol­dást: a lányok ugyan­is gyak­ran haza­szök­tek, ahol a szü­lők őket búj­tat­ták és leta­gad­ták őket a ható­sá­gok elől. Nagyobb lányuk végül házas­ság­kö­tés­sel nagy­ko­rú­vá vált, míg a húgát neve­lő­szü­lők­nél helyez­te el a hatóság.

A kis­ko­rú gyer­me­kek isko­láz­ta­tá­sá­nak elmu­lasz­tá­sá­val, a követ­ke­zet­len neve­lés­sel, a lak­ha­tá­si és higi­é­nés körül­mé­nyek elha­nya­go­lá­sá­val a szü­lők a két gyer­mek egész­sé­ges testi, értel­mi vala­mint érzel­mi fej­lő­dé­sét veszé­lyez­tet­ték. A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ezért velük szem­ben két rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt emelt vádat, mely­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re és a több szá­sz­ezer forin­tos bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re, vala­mint – mivel a szü­lők men­tá­lis álla­po­tuk miatt a gyer­me­kek neve­lé­sé­re nem bizo­nyul­tak alkal­mas­nak – a vád­lot­tak szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­nak meg­szün­te­té­sé­re tett indítványt.