Főoldal » Hírek » Felgyújtással fenyegette a moszkvai magyar nagykövetséget - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség azzal az elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki fel­gyúj­tás­sal fenye­get­te a moszk­vai magyar nagy­kö­vet­sé­get.

A Buda­pes­ti II. és III. kerü­le­ti Ügyész­ség 2022 októ­be­ré­ben emelt vádat egy 30-as éve­i­ben járó, orosz fel­me­nők­kel bíró, buda­pes­ti lakos magyar állam­pol­gár­ral szem­ben. Az elkö­ve­tőt a Fővá­ro­si Tör­vény­szék a 2023. már­ci­us 31. nap­ján, elő­ké­szí­tő ülé­sen hozott íté­le­té­vel ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt 1 évi, bör­tön foko­za­tú, vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítélt, és elő­ze­tes bírói men­te­sí­tés­ben része­sí­tet­te.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lott 2021. decem­ber 7. nap­ját meg­elő­ző­en több alka­lom­mal keres­te tele­fo­non Magyar­or­szág­nak az Orosz Föde­rá­ció fővá­ro­sá­ban, Moszk­vá­ban lévő nagy­kö­vet­sé­gét azért, hogy a barát­nő­je turis­ta­ví­zu­mát elin­téz­ze.

2021. decem­ber 7. nap­ján sze­mé­lye­sen is meg­je­lent a nagy­kö­vet­ség­nél, oda ismét bete­le­fo­nált, akkor azt a tájé­koz­ta­tást kapta, hogy a vízum­ké­rel­met inter­ne­ten keresz­tül lehet elin­téz­ni. A választ hall­va a vád­lott a hely­szín­re hozott ben­zint az épü­let előtt szét­lo­csol­ta, majd 16 óra­kor a magyar nagy­kö­vet­ség két dol­go­zó­ját is azzal fenye­get­te meg tele­fo­non keresz­tül, hogy fel­rob­bant egy autót, vala­mint fel­gyújt­ja a nagy­kö­vet­ség épü­le­tét, amennyi­ben igen rövid időn belül nem kapja meg a barát­nő­je a Magyar­or­szág­ra szóló beuta­zó­ví­zu­mot.

A vád­lott ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel azért fenye­ge­tő­zött, hogy a követ­sé­gen dol­go­zó hiva­ta­los sze­mé­lye­ket, mint a magyar állam kép­vi­se­le­té­ben eljá­ró­kat rákény­sze­rít­se a turis­ta­ví­zum miha­ma­rab­bi kiál­lí­tá­sá­ra.

Az íté­let ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért fel­leb­be­zett, míg a vád­lott és védő­je a hatá­ro­za­tot tudo­má­sul vette.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel egyet­ért­ve kez­de­mé­nyez­te, hogy a másod­fo­kú eljá­rás során a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a vád­lot­tal szem­ben szab­jon ki súlyo­sabb bün­te­tést, a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát ren­del­je el, és tilt­sa el az elkö­ve­tőt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.