Főoldal » Hírek » Feljelentéssel fenyegetve zsarolt egy nő - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és annak kísér­le­te miatt emelt vádat egy 49 éves mező­gyá­ni nő ellen, aki azzal fenye­ge­tett meg egy gyu­lai fér­fit, hogy fel­je­len­ti sze­xu­á­lis erő­szak miatt és így 200.000 forint átadá­sá­ra vette rá.

A nő 2017 szep­tem­be­ré­ben ismer­ke­dett meg egy gyu­lai hiva­tal­ban a fér­fi­val, ahol a sér­tett ügy­in­té­ző­ként dol­go­zott. A nő az ügy­in­té­zés után is beszél­ge­tett a sér­tet­tel, és sze­mé­lyes prob­lé­má­i­ra hivat­koz­va pénzt kért tőle gyógy­szer­re, illet­ve tűzi­fá­ra, de a férfi nem adott neki. 

Néhány hét múlva a nő ismét meg­je­lent a sér­tett mun­ka­he­lyén, és azzal fenye­get­te meg, hogy ha nem ad neki pénzt, a rend­őr­sé­gen fel­je­len­tést fog tenni elle­ne sze­xu­á­lis erő­szak miatt. A sér­tett attól való félel­mé­ben, hogy a nő bevált­ja a fenye­ge­té­sét, leg­alább 5.000 forint kész­pénzt adott át neki. Ez azon­ban nem volt elég: a nő ezt köve­tő­en 2019 már­ci­u­sá­ig kb. 20-30 alka­lom­mal keres­te meg a fér­fit a mun­ka­he­lyén, aki a fenye­ge­tés miat­ti félel­mé­ben alkal­man­ként 5.000-10.000 forin­tot, összes­sé­gé­ben leg­alább 200.000 forin­tot adott át a terheltnek.

A férfi mun­ka­vi­szo­nya 2019 már­ci­u­sá­ban meg­szűnt. A nő ezt köve­tő­en több­ször meg­je­lent a hiva­tal­ban és a férfi mun­ka­tár­sa­i­nál, főnö­ké­nél a sér­tett elér­he­tő­sé­gei iránt érdek­lő­dött, de nem árul­ták el neki. Ugyan­ak­kor vala­hon­nan tudo­mást szer­zett arról, hogy a sér­tett fele­sé­ge hol dol­go­zik. Így 2019. novem­ber 07-én a reg­ge­li órák­ban meg­je­lent a fele­ség mun­ka­he­lyén, azt állí­tot­ta neki, hogy a férje 250.000 forint­tal tar­to­zik, és meg­fe­nye­get­te, hogy ha a pénzt nem fize­tik meg még aznap, akkor nagyobb össze­gű köve­te­lést fog érvé­nye­sí­te­ni bíró­sá­gi per­ben, és a férje „10 évre bör­tön­be fog kerül­ni”. Azt is mond­ta, hogy most megy a kór­ház­ba, a pszi­chi­át­ri­á­ra, és ha 11 óráig nem kapja meg a pénzt, olyan dol­go­kat fog állí­ta­ni, ami­ért a kór­ház hiva­tal­ból érte­sí­te­ni fogja a rend­őr­sé­get. A nő ezt köve­tő­en szá­mos alka­lom­mal hívta fel a fele­sé­get és a pénz meg­fi­ze­té­sét köve­tel­te. Egyik alka­lom­mal azt állí­tot­ta, hogy a rend­őr­ség bejá­ra­ta előtt van, de ha a sér­tett meg­ígé­ri, hogy más­nap átutal­ják a kért össze­get, nem fog fel­je­len­tést tenni. A ter­helt meg­je­lent a sér­tet­tek lakó­he­lyén és a fele­ség mun­ka­he­lyén két alka­lom­mal is, de a sér­tet­tek nem fizet­tek, hanem érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A járá­si ügyész­ség mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­ma­zó vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a taga­dó nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, 200.000 forint ere­jé­ig ren­del­jen el vele szem­ben vagyon­el­kob­zást és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült 155.000 forin­tot kite­vő bűn­ügyi költ­ség megfizetésére. 

Az eljá­rás a Gyu­lai Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.