Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Feljelentést tettek, vádlottak lettek - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­sük súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a házas­pár­nak, akik 2018 máju­sá­ban más­fél mil­lió forin­tot utal­tak át egy nőnek azért, hogy 30 mil­lió forint Euró­pai Uniós pályá­za­ti pénz­hez jus­sa­nak hozzá.

Az íté­let sze­rint a nő valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy a pénz egy részét egy minisz­té­ri­um­ban dol­go­zó, a pályá­zat­ról döntő isme­rő­sé­nek kell átad­ni, hogy alá­ír­ja a támo­ga­tást. A hiszé­keny házas­pár fize­tett, de a nő ter­mé­sze­te­sen nem tett sem­mit a pályá­zat érde­ké­ben, s a pénzt sem adta vissza. Miu­tán a házas­pár rájött, hogy becsap­ták, fel­je­len­tést tet­tek a nő ellen.

Azon­ban aki azért jut­tat pénzt hiva­ta­los sze­mély­nek – akár köz­ve­tí­tő útján –, hogy őt befo­lyá­sol­ja, az ügye ked­ve­ző elbí­rá­lá­sát biz­to­sít­sa, bűn­cse­lek­ményt követ el. Akkor is, ha a magát köz­ve­tí­tő­nek fel­tün­te­tő becsap­ja őt. Hiszen abban a tudat­ban adja át a pénzt, hogy azzal a köz­ve­tí­tő hiva­ta­los sze­mélyt fog megvesztegetni.

A nem léte­ző isme­rő­sé­vel nye­rész­ke­dő nő bün­te­tő­ügye még első fokon van folyamatban.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a házas­pár tag­ja­it társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt fejen­ként 150.000 Ft pénz­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek meg­fi­ze­té­sé­re rész­let­fi­ze­tést engedélyezett.

Az íté­let ellen az ügyész mind­két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott bün­te­té­sek eltúl­zot­tan eny­hék. A kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­ge nagy. Káros hatá­suk, hogy ismert­té válá­suk – szin­te – tör­vény­sze­rű követ­kez­mé­nye, hogy a tár­sa­da­lom tag­ja­i­nak a hiva­ta­los sze­mé­lyek befo­lyás­tól men­tes műkö­dé­se irán­ti bizal­ma megrendül.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.