Főoldal » Archív » Fellebbezés a pécsi egyetemi vesztegetés ügyében

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség a Győri Tör­vény­szék 2019. május 17-én kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel szem­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be a kisza­bott bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa, a bűn­cse­lek­mé­nyek elté­rő minő­sí­té­sé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa, illet­ve a fel­men­tő ren­del­ke­zé­sek miatt. 

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a pécsi egye­tem volt gaz­da­sá­gi főigaz­ga­tó­ja és tár­sai az egye­tem beszál­lí­tó­i­tól jog­ta­lan előnyt fogad­tak el, és ennek fejé­ben őket más beszál­lí­tók­kal szem­ben előny­ben része­sí­tet­ték. Ezen túl­me­nő­en a vád­lot­tak vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel a Pécsi Tudo­mány­egye­tem­nek közel 100 mil­lió forint kárt okoztak.

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség által beje­len­tett fel­leb­be­zés a 27 vád­lott­ból 24 vád­lot­tat érint, míg 3 vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban az íté­le­tet tudo­má­sul vette.