Főoldal » Archív » Fellebbezett az ügyész az óvadék megállapításával szemben

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség az ember­ölés bűn­tet­te, kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge és jár­mű­ve­ze­tés bódult álla­pot­ban vét­sé­ge miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki  előbb ököl­lel arcon ütöt­te, majd egy kés­sel nagy erő­vel mell­ka­son szúr­ta a sér­tet­tet.

Az elkö­ve­tő 2018. szep­tem­ber 28-án Csol­no­kon egy kocs­ma előtt anya­gi vita köz­ben ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki emi­att a föld­re esett. A szem­ta­núk a gya­nú­sí­tot­tat szá­mon kér­ték, akit a sér­tet­től távo­labb­ra szo­rí­tot­tak, miköz­ben a gya­nú­sí­tott kés­sel a kezé­ben kaszá­ló moz­du­la­tok­kal tar­tot­ta távol magá­tól a felé­je köze­lí­tő­ket. A sér­tett az elkö­ve­tő felé indult, aki a kés­sel nagy erő­vel mell­ka­son szúr­ta a sér­tet­tet, aki a hely­szí­nen éle­tét veszí­tet­te. Az elkö­ve­tő a sér­tet­tel való konf­lik­tu­sát meg­elő­ző­en kábí­tó­szert fogyasz­tott.

Az elkö­ve­tő a hely­szín­ről a rend­őrök kiér­ke­zé­sét meg­elő­ző­en annak elle­né­re távo­zott, hogy töb­ben meg­pró­bál­ták vissza­tar­ta­ni. A férfi az esti órák­ban úgy veze­tett egy sze­mély­gép­ko­csit, hogy szer­ve­ze­té­ben kábí­tó­szer volt. A fér­fi­val szem­ben, a sér­tett meg­szú­rá­sa­kor garáz­da­ság vét­sé­ge miatt volt folya­mat­ban más bün­te­tő­el­já­rás, továb­bá kábítószer-kereskedelem vét­sé­ge miatt őt a bíró­ság 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, amely még nem járt le.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a férfi 2018. októ­ber 1. nap­ján elren­delt letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság 2019. novem­ber 1. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tot­ta, mert fenn­áll annak a veszé­lye, hogy a férfi újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A bíró­ság ugyan­ak­kor a védő óva­dék meg­ál­la­pí­tá­sá­ra irá­nyu­ló indít­vá­nyá­nak helyt adva a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát tíz­mil­lió forint óva­dék leté­te­le ese­té­re meg­szün­tet­te, a letar­tóz­ta­tás helyett bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el, és elren­del­te a ter­helt moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz alkal­ma­zá­sát.

Az ügyész­ség a bíró­ság vég­zé­sé­vel szem­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be, mert az óva­dék és a ter­helt moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz egy­aránt a bűn­ügyi fel­ügye­let maga­tar­tá­si sza­bá­lyai meg­tar­tá­sá­nak a biz­to­sí­té­ka, ugyan­ak­kor a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa a bűn­ügyi fel­ügye­let­tel nem biz­to­sít­ha­tó.

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sé­ben azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a másod­fo­kú bíró­ság a nyo­mo­zá­si bíró vég­zé­sét vál­toz­tas­sa meg akként, hogy a bűn­ügyi fel­ügye­let­re, az óva­dék­ra, és a ter­helt moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz­re vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­se­ket mel­lőz­ze.