Főoldal » Hírek » Fellökte a biciklis futárt - bíróság elé állította az ügyészség - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy  38 éves sofőr rátá­madt egy kerék­pá­ros futár­ra, aki ezt meg­elő­ző­en ráütött a kocsi­já­ra.  A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta, akit a bíró­ság 150 ezer forint pénz­bün­te­tés­re ítélt.

A vád sze­rint egy 38 éves férfi 2022. már­ci­us 22-én, dél­után, a Szent Ist­ván kör­úton autó­zott a Mar­git híd felől a Nyu­ga­ti pálya­ud­var irá­nyá­ba. A Jászai Mari tér kör­nyé­kén elha­ladt egy kerék­pá­ros étel­fu­tár mel­lett. A futár ráütött a ter­helt gép­ko­csi­já­nak tete­jé­re, majd tovább haj­tott. A sofőr ezen fel­há­bo­rod­va a kerék­pá­ros után ment, a kör­úton utol­ér­te, beállt elé az autó­já­val, majd kiszállt, meg­ra­gad­ta a futárt a kar­ja­i­nál és lök­dös­ni kezd­te a járda irá­nyá­ba, végül egy nagyot lökött rajta, ami­től a futár elesett. A táma­dó ezt köve­tő­en elhaj­tott a helyszínről.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság V. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga a szük­sé­ges bizo­nyí­té­ko­kat besze­rez­te, ennek ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a ter­hel­tet garáz­da­ság vét­sé­gé­ben, és ezért őt 150.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let jogerős.

A vide­ót is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fellokte-a-biciklis-futart-48-oran-belul