Főoldal » Hírek » Felmosónyéllel támadt a szobatársára - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki sep­rű­nyél­lel támadt az óvat­lan sértettre.

A vád­irat sze­rint a két férfi  a tata­bá­nyai mun­kás­szál­lón szo­ba­tár­sak vol­tak, közöt­tük 2020. decem­ber 19-én szó­vál­tás volt. Meg­egyez­tek abban, hogy lemen­nek az épü­let elé dohá­nyoz­ni, köz­ben meg­be­szé­lik a nézet­el­té­rést. Az ittas elkö­ve­tő a folyo­són magá­hoz vett egy fém fel­mo­só­nye­let, majd az épü­let ajta­ján kiment, és kien­ged­te a mögöt­te érke­ző sér­tet­tet.  Amint sér­tett kilé­pett az ajtón, őt a nyaka bal olda­li részén az elkö­ve­tő a fel­mo­só­nyél­lel egy­szer meg­ütöt­te. A sér­tett ezután kivet­te a táma­dó kezé­ből a fel­mo­só­nye­let, mire a férfi a sér­tett nya­kát átkul­csol­ta, könyök­haj­la­tá­val szo­ro­san meg­tar­tot­ta, így a föld­re levit­te, ahol egy­szer a fején meg­ütöt­te. Ezután a férfi ismét meg­pró­bál­ta ököl­lel meg­üt­ni sér­tet­tet, és meg­pró­bál­ta a nya­kát hátul­ról átkul­csol­ni. A sér­tett véde­ke­zé­sül a hátán átdob­ta az elkö­ve­tőt, aki az épü­let olda­lá­hoz esett.

A meg­tá­ma­dott fér­fi­nak sérü­lé­se nem keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.