Főoldal » Hírek » Félreértés miatt kialakult vita során szúrta mellkason a testvérét - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a húszas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki egy csa­lá­di vita során oko­zott élet­ve­szé­lyes sérü­lést bátyjának.

A férfi Ang­li­á­ban dol­go­zott, 2021 októ­be­ré­ben jött haza láto­ga­tó­ba édes­any­já­hoz, ahol talál­ko­zott a szin­tén kül­föld­ről haza­té­rő báty­já­val. A test­vé­rek más­nap hor­gász­ni men­tek, mely­nek során nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tot­tak el, majd az ita­lo­zást a lakó­he­lyük­höz köze­li kocs­má­ban folytatták.

A vád­lott a kora esti órák­ban haza­ment, ahol édes­any­ja meg­kér­dez­te tőle, hogy látta-e a szem­üve­gét, amit a vád­lott ittas­sá­ga miatt vádas­ko­dás­ként élt meg, ezért kia­bál­ni kez­dett az asszonnyal. A kia­bá­lás­ra báty­ja is haza­ment, aki fele­lős­ség­re vonta öccsét a tisz­te­let­len hang­nem miatt. Az udva­ron tar­tóz­ko­dó test­vé­rek közöt­ti vita ezután dula­ko­dás­sá fajult, de a csa­lád­ta­gok szét­vá­lasz­tot­ták őket.

A fel­in­dult férfi ekkor meg­ölés­sel fenye­get­te meg test­vé­rét, majd bement a kony­há­ba, ahon­nan egy 15 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kés­sel tért vissza. A test­vé­re felé fenye­ge­tő­en meg­in­du­ló, agresszív férfi útját a roko­nok igye­kez­tek eláll­ni, de a sér­tett kilé­pett a taka­rá­suk­ból. Ezt kihasz­nál­va a vád­lott oda­lé­pett báty­já­hoz, és köze­pes erő­vel a mell­ka­sá­nak jobb olda­lá­ba szúrt.

A szú­rást köve­tő­en a férfi édes­any­ja azon­nal kivet­te a kést a fia kezé­ből, míg a sér­tett­hez a barát­nő­je hívta ki a men­tő­ket, akik erő­sen vérző, súlyos álla­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­ház­ba az idő­seb­bik test­vért. A sér­tett mell­ka­si szúrt sérü­lé­se a mell­üreg meg­nyi­tá­sá­val járt, és az emi­att fel­lé­pő köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­po­tot a gyors és szak­sze­rű orvo­si ellá­tás hárí­tot­ta el.

A rend­őrök a táma­dót még a hely­szí­nen elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte. 

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­hez benyúj­tott vád­ira­tá­ban az eljá­rás alatt mind­vé­gig letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A főügyész­ség a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra vonat­ko­zó tör­vé­nyi ren­del­ke­zé­sek szi­go­ro­dá­sa miatt arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság a fel­té­te­les sza­bad­ság ked­vez­mé­nyé­ből zárja ki a vád­lot­tat, mivel a súlyos, élet­el­le­nes bűn­cse­lek­ményt hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re követ­te el.

Az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ről és a hely­szín­ről a fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság készítette.