Főoldal » Hírek » Félrevezette a rendőrséget a valótlan bejelentéssel egy stoppos nő - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 26 éves nő ellen ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­ge miatt. A nő 2021. júni­us végén, dél­után Sajó­szent­pé­te­ren lestop­polt egy autót, majd később két isme­ret­len fér­fi­val önszán­tá­ból közö­sült. A haj­na­li órák­ban attól való félel­mé­ben, hogy teher­be esett, és élet­tár­sa hara­gud­ni fog rá, fel­hív­ta a rend­őr­sé­get és azt közöl­te, hogy őt meg­erő­sza­kol­ták.

A vád­irat sze­rint a nő 2021. júni­us végén a dél­utá­ni órák­ban sajó­szent­pé­te­ri lak­he­lyé­ről gya­lo­go­san elin­dult a tele­pü­lé­sen lakó édes­any­já­hoz. Útköz­ben lestop­polt egy gép­ko­csit, amely­ben három isme­ret­len férfi ült, és meg­kér­te őket arra, hogy vigyék el. A fér­fi­ak azon­ban elő­ször még elmen­tek Kazinc­bar­ci­ká­ra, majd egy bor­so­di kis­te­le­pü­lés­re, ahol az egyik férfi kiszállt és távo­zott. Az elkö­ve­tő ezután a gép­jár­mű­ben maradt a két isme­ret­len fér­fi­val az autó­ban egy­más után önszán­tá­ból közö­sült. A sofőr végül vissza­vit­te a nőt Sajó­szent­pé­ter­re. 

Az elkö­ve­tő azon­ban félt, hogy eset­leg teher­be esett, és emi­att az élet­tár­sa hara­gud­ni fog rá. Haj­nal­ban a nővé­re laká­sá­ról fel­hív­ta a rend­őr­ség ügye­le­tét, és olyan valót­lan beje­len­tést tett, hogy őt 20 perc­cel koráb­ban három férfi az utcán meg­fog­ta, belök­te egy autó­ba és meg­erő­sza­kol­ta. A vád­lot­tat a rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon meg­hall­gat­ták, ennek során azon­ban beis­mer­te, hogy a beje­len­té­sé­ben hazu­dott.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indít­vá­nyo­zott.