Főoldal » Hírek » Felrobbantotta a tetőtéri lakást egy férfi Petőfibányán - fotókkal - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség külö­nö­sen nagy kárt meg­ha­la­dó kárt okoz­va elkö­ve­tett köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 47 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki még 2020 tava­szán – tisz­tá­zat­lan okok­ból – magá­ra rob­ban­tot­ta az álta­la lakott lakást. 

A vád­lott 2019 nya­rá­tól élt albér­let­ben egy három eme­le­tes tár­sas­ház leg­fel­ső szint­jé­nek két szo­bás laká­sá­ban, egye­dül. Az egyéb­ként fűtés­sze­re­lői képe­sí­tés­sel is ren­del­ke­ző férfi 2020. ápri­lis 7-én reg­gel isme­ret­len okból a kon­vek­tor­ról a készü­lé­ket a gáz­ve­ze­ték­hez csat­la­koz­ta­tó csö­vet lesze­rel­te, így a gáz sza­ba­don ára­mol­ha­tott, mivel a veze­ték csap­ja nyit­va maradt. A vád­lott ezt köve­tő­en rágyúj­tott a kony­há­ban, ami­vel hatal­mas rob­ba­nást idé­zett elő, romba dönt­ve az egész lakást. A deto­ná­ció meg­ren­get­te az épü­le­tet, kivág­ta egyes laká­sok bejá­ra­ti ajta­ját és kitört több abla­kot is. Sok lakót a kataszt­ró­fa­vé­de­lem hely­szín­re érke­ző tűz­ol­tói mene­kí­tet­tek ki a ház­ból.

A férfi cso­dá­val hatá­ros módon túl­él­te a rob­ba­nást, mely­nek során azon­ban súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és hosszas kór­há­zi keze­lés­re szo­rult.

A ter­helt tagad­ta a szán­dé­kos elkö­ve­tést, bal­eset­re hivat­ko­zott, bár azt elis­mer­te, hogy egy hónap­ja mun­ka­nél­kü­li­ként élt, ráadá­sul aznap kel­lett volna bevo­nul­nia a bör­tön­be egy rövi­debb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés letöl­té­se végett.

Az épü­let­ben össze­sen több mint 200 mil­lió forint kár kelet­ke­zett, de a lakók közül sze­ren­csé­re nem sérült meg senki.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy amennyi­ben a férfi az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy a bíró­ság vele szem­ben 5 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést és 6 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki, emel­lett köte­lez­ze őt a csak­nem más­fél mil­lió forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.