Főoldal » Hírek » Féltékenység miatt készült ölni - rendőrségi fotókkal - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki volt barát­nő­jé­re és annak fér­jé­re támadt egy pisz­tollyal. A több­ször elsü­tött fegy­ver több ember éle­tét is veszé­lyez­tet­te.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020-ban pár hóna­pig sze­rel­mi kap­cso­la­tot tar­tott fent az akkor fér­jé­től külön élő nővel. A nőt a férje pár­szor fel­ke­res­te békü­lé­si szán­dék­kal és az elkö­ve­tő már ekkor is fenye­ge­tő­zött azzal, hogy meg fogja ölni. A nő végül vissza­ment a fér­jé­hez, amit a férfi nem tudott elfo­gad­ni.

2020. decem­ber 2-án az elkö­ve­tő magá­hoz vette a koráb­ban álta­la ille­gá­li­san szer­zett éles lőfegy­ve­rét, majd Duna­ha­rasz­ti­ba ment, hogy leszá­mol­jon a nővel és fér­jé­vel. A sér­tet­tek ekkor egy velük együtt töb­bek által bérelt több­szin­tes ház­ban lak­tak, és mivel az elkö­ve­tő járt koráb­ban a ház­ban, így ismer­te annak beosz­tá­sát. A férfi Kihasz­nál­va, hogy a ház nyit­va volt és a sér­tet­tek a kony­há­ban vol­tak, belo­pó­zott a szo­bá­juk­ba és várta őket.

Végül a férj lépett elő­ször a szo­bá­ba, aki­vel dula­kod­tak és elő­vet­te a fegy­vert is. A dula­ko­dás során az elő­tér­be kerül­tek, ahol a nő a férje segít­sé­gé­re sie­tett, miköz­ben a több lakó­társ is köré­jük gyűlt. A nőnek végül sike­rült az elkö­ve­tő kezé­ből kicsa­var­nia a pisz­tolyt és bedob­ta a szo­bá­juk­ba.

Az elkö­ve­tő a fegy­ver után ment és az újra fel­vet­te. A férj ismét dula­kod­ni kez­dett vele a pisz­toly meg­szer­zé­sé­ért, amely­nek során az elkö­ve­tő meg­pró­bál­ta őt meg­lő­ni. A fegy­ver elsült, de löve­dék az ágyba fúró­dott és nem talál­ta el a fér­jet. Ekkor érke­zett a sér­tett segít­sé­gé­re egy másik, szin­tén a ház­ban lakó férfi, aki szin­tén meg­pró­bál­ta elven­ni az elkö­ve­tő­től a fegy­vert. Az elkö­ve­tő ismét elsü­töt­te a pisz­tolyt, azon­ban a vele dula­ko­dó fér­fi­nak sike­rül a fegy­vert tartó kar­ját elmoz­dí­ta­nia, így a löve­dék a falba csa­pó­dott. Ezután az elkö­ve­tő elej­tet­te a fegy­vert, amit a sér­tett nőnek sike­rült kivin­nie a szo­bá­ból. Az elkö­ve­tő lövé­sei során a mind­össze 11 négy­zet­mé­te­res szo­bá­ban a volt barát­nő­je, annak férje vala­mint több lakó­tár­suk is jelen volt.

A löve­dé­kek becsa­pó­dá­sa illet­ve azelőtt az egyes beren­de­zé­si tár­gya­kon vagy a falon tör­té­nő eset­le­ges irány­vál­tá­sai miatt több ember élete is veszély­be került.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség az elkö­ve­tő ellen több ember sérel­mé­re és több ember éle­tét veszé­lyez­tet­ve elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te vala­mint lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az üggyel kap­cso­la­tos rend­őr­sé­gi fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/helyszini-bilincseles?fbclid=IwAR25ZWeTrGQ1TJ5SzjFgaPaUsCARJ-1KiKIfplbtkiKSc18r3vci82PjooE