Főoldal » Archív » Féltékenység miatt leszúrta volt élettársa barátját egy polgári férfi- A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat  az ellen a férfi ellen, aki egy váro­si ren­dez­vé­nyen a közös­sé­gi  olda­lán élő­ben köz­ve­tí­tet­te hogyan áll bosszút volt élet­tár­sa partnerén.

A vád­lott és a sér­tett nő 2015-től élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek Pol­gá­ron. A kap­cso­la­tuk­ból két gyer­mek szü­le­tett. A pár nem dol­go­zott. Csak néha végez­tek alkal­mi mun­kát, ezért folya­ma­to­san anya­gi nehéz­sé­gek­kel és lak­ha­tá­si gon­dok­kal küzdöttek.

A vád­lott egy gye­rek­ko­ri barát­ja és a nő között köl­csö­nös von­za­lom ala­kult ki, ezért az asszony gyer­me­ke­i­vel együtt hozzá köl­tö­zött, hogy együtt éljenek.

Miu­tán a vád­lott ezt meg­tud­ta, a közös­sé­gi olda­la­kon rend­sze­re­sen meg­fe­nye­get­te a sér­tet­te­ket. A vád­lott fél­té­keny­sé­ge egyre nagyobb lett, ezért több­ször meg­ölés­sel fenye­get­te volt élet­tár­sá­nak új barátját.

2019. augusz­tus 2-án a vád­lott Pol­gá­ron tar­tóz­ko­dott, ahol az utcán meg­lát­ta volt élet­tár­sát. Oda­ment hozzá és a hajá­nál meg­ra­gad­va lerán­tot­ta a kerék­pár­ról az asszonyt, majd több­ször ököl­lel fejen ütöt­te. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett nőnek 8 napon belül gyó­gyu­ló hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se keletkezett.

2019. augusz­tus 19-én este Pol­gár főte­rén ren­dez­vény volt, ame­lyen részt vet­tek a sér­tet­tek csa­lád­tag­ja­ik­kal együtt és a vád­lott is, aki kést vitt magá­val. Mobil­te­le­fon­ján élő­ben köz­ve­tí­tet­te, hogy éppen mit csi­nál és azt han­goz­tat­ta, hogy meg fogja ölni volt élet­tár­sa barát­ját. Meg­lát­ta a neki hát­tal álló sér­tett fér­fit és ráug­rott. Mind­ket­ten a föld­re estek. A dula­ko­dás során a vád­lott kés­sel meg­szúr­ta a sér­tet­tet a dere­kán és a nyakán.

A szú­rás követ­kez­té­ben a sér­tett férfi olyan súlyos sérü­lést szen­ve­dett, hogy a kiala­kult belső elvér­zés miatt kór­ház­ba szál­lí­tá­sa köz­ben meghalt.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső vád­lott ellen előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban a vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A főügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.