Főoldal » Hírek » Féltékenységből halálra verte élettársát

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 49 éves férfi ellen, aki agyon­ver­te az élet­tár­sát.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott és a nő koráb­ban házas­tár­sak vol­tak, három gyer­me­kük szü­le­tett, majd elvál­tak. 2019. év feb­ru­ár­já­tól a bör­tön­ből sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en a nő újból együtt élt a vád­lot­tal Kazinc­bar­ci­ka kül­te­rü­le­tén egy hét­vé­gi ház­ban.

Mind­ket­ten ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak, ennek okán rend­sze­re­sen össze­vesz­tek, vere­ked­tek egy­más­sal. A vád­lott fél­té­keny volt a nőre, mivel több­ször napo­kon keresz­tül nem ment haza alud­ni, és más fér­fi­ak­kal léte­sí­tett sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot.

2019. május hónap ele­jén, a dél­előt­ti órák­ban a nő Kazinc­bar­ci­kán, több helyen is alko­holt fogyasz­tott, leré­sze­ge­dett, az utcán elesett, amely során, fején és kezén zúzó­dá­sos, hor­zso­lá­sos sérü­lé­sek kelet­kez­tek. A vád­lott és a sér­tett több­ször is talál­koz­tak, min­den alka­lom­mal vitat­koz­ni kezd­tek, de tett­le­ges­ség­re még nem került sor.

Az egyik ilyen vitá­juk során rend­őri intéz­ke­dés­re volt szük­ség, hogy szét­vá­lasszák őket. A dél­utá­ni órák­ban lakó­he­lyü­kön ismé­tel­ten össze­vesz­tek, a vád­lott fele­lős­ség­re vonta a nőt az ittas­sá­ga miatt, ille­tő­leg szá­mon kérte, hogy hol volt három napig, mire a sér­tett elis­mer­te, hogy más fér­fi­nál volt. A vád­lott erre kéz­zel, ille­tő­leg sep­rű­nyél­lel több­ször meg­ütöt­te a sér­tet­tet fején, hátán, vég­tag­ja­in szá­mos zúzó­dá­sos és bevér­zé­ses sérü­lé­se­ket okoz­va.

Az átla­gost meg­ha­la­dó testi és lelki gyöt­re­lem­mel járt bán­tal­ma­zá­sok ered­mé­nye­ként a nő a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott.

Az ügyész­ség a más ügy­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­nek kizá­rá­sá­val, mel­lék­bün­te­tés­ként pedig köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indít­ványt.