Főoldal » Hírek » Féltékenységből halálra verte fiatal élettársát - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 16 év fegy­ház­ra és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a 24 éves vád­lot­tat, aki 2020. év kora nya­rán közös ott­ho­nuk­ban bru­tá­lis módon meg­öl­te ifjú élet­tár­sát. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb fegy­ház­bün­te­tést indítványozott.

A pár egy sza­bol­csi kis­vá­ros­ban élt. A vád­lott fél­té­keny indu­lat­tal ural­ko­dott a fia­tal nő felett, akit tel­jes alá­ve­tett­ség­ben tar­tott és kezelt, rend­sze­re­sen bán­tal­ma­zott. A bűn­tett nap­ján, az esti órák­ban ismét konf­lik­tus kelet­ke­zett közöt­tük, ami­nek oka az volt, hogy a férfi tudo­má­sá­ra jutott, élet­tár­sa meg­is­mer­ke­dett egy másik fér­fi­val. Fél­té­keny dühé­ben pusz­ta kéz­zel kezd­te ütle­gel­ni a fia­tal­asszony fejét, és a nya­kát meg­ra­gad­va foj­to­gat­ta. A nő a föld­re esett és már ekkor élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. A férfi azon­ban ezt köve­tő­en is foly­tat­ta tet­tét, a nő mell­ka­sá­nak mind­két olda­lát több­ször nagy erő­vel meg­rúg­ta és meg­ta­pos­ta. Bár a vád­lott később meg­mos­dat­ta és az ágyra fek­tet­te áldo­za­tát, orvo­si vagy más segít­sé­get nem hívott és lefe­küdt alud­ni. Más­nap reg­gel – a maga­te­he­tet­len, esz­mé­let­len nő álla­po­tá­val tovább­ra sem törőd­ve – nyu­god­tan átsé­tált nagy­szü­le­i­hez beszél­get­ni, kávéz­ni, akik­nek csak annyit mon­dott, hogy élet­tár­sa még alszik.

Késő dél­után figyelt fel arra, hogy a sér­tett szája kezd elfe­ke­ted­ni, szív­ve­ré­sét sem ész­lel­te. Ekkor egy roko­ná­tól már segít­sé­get kért, azon­ban a ház­hoz nem tért vissza, hanem elme­ne­kült és elrej­tő­zött. Roko­ná­nak élet­tár­sa nyom­ban a hely­szín­re sie­tett, és látva a sér­tett álla­po­tát, azon­nal hívta a men­tő­ket, irá­nyí­tá­suk­kal meg­kezd­te az újra élesz­tést. A kiér­ke­ző men­tő­sök azon­ban már csak a halál beáll­tát tud­ták megállapítani.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a vád­lot­ti erő­szak­nak tel­je­sen kiszol­gál­ta­tott sér­tett 40-50 rend­be­li sérü­lést szen­ve­dett. Halá­lát az agykoponya- és bor­da­sé­rü­lé­sek követ­kez­té­ben kiala­kult shock okozta.

A rend­őr­ség elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki az elkö­ve­tő ellen. A buj­ká­ló fér­fit két nap múlva fog­ták el és nyom­ban őri­zet­be vették.

A vád­lott a nyo­mo­zás során és a bíró­ság előtt egy­aránt tagad­ta azt, hogy ölési szán­dék­kal verte volna az élet­tár­sát. Halá­la miatt fele­lős­sé­gét nem ismer­te el, sőt meg­pró­bál­ta másra hárí­ta­ni. Az íté­let ellen eny­hí­té­sért, védő­je a bűn­cse­lek­mény eny­hébb minő­sí­té­sé­ért is fellebbezett.

Az ügyész­ség a fegy­ház­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség kifej­tet­te: az átla­go­sat lénye­ge­sen meg­ha­la­dó, rend­kí­vü­li ember­te­len­ség­gel, bru­ta­li­tás­sal, gát­lás­ta­la­nul, az embe­ri mél­tó­ság mély meg­alá­zá­sá­val meg­va­ló­sult ember­ölés bűn­tet­té­nek elkö­ve­tő­je tett­ará­nyos bün­te­tést érde­mel. Az ölési cse­lek­mény miatt elítélt vád­lott kima­gas­ló tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­ge miatt súlyo­sabb fegy­ház kisza­bá­sa indokolt.

A fel­leb­be­zé­se­ket a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.