Főoldal » Hírek » Féltékenységből ölt az orvos- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Lelőt­te volt sze­rel­mét és súlyo­san meg­se­be­sí­tet­te annak fér­jét is az a Magyar­or­szá­gon élő román állam­pol­gár­sá­gú orvos, aki­vel szem­ben most emelt vádat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az orvos még 2012-ben ismer­ke­dett meg mun­ká­ja során a sér­tet­tel, aki­vel sze­rel­mi kap­cso­la­ta ala­kult ki. Úgy tűnt, együtt fog­nak élni, azon­ban a sér­tett meg­gon­dol­ta magát, és közöl­te a vád­lot­tal, hogy mégis a csa­lád­ját választ­ja. A vád­lott ezt nem fogad­ta el, folya­ma­to­san keres­te sze­mé­lye­sen és tele­fo­non is a sér­tet­tet, sze­ret­te volna a kap­cso­la­tu­kat hely­re­ál­lí­ta­ni. A sér­tett 2015-ben ügy­vé­det is foga­dott azért, hogy zak­la­tás miatt jelent­se fel a vád­lot­tat, de végül a fel­je­len­tés elma­radt. A vád­lott nem tudta fel­dol­goz­ni, hogy a sér­tett elhagy­ta, ezért elha­tá­roz­ta, leszá­mol a sér­tet­tel és annak fér­jé­vel is.

Egy nyír­egy­há­zi pia­con vásá­rolt egy pisz­tolyt és 12 lőszert, noha fegy­ver­tar­tá­si enge­dé­lye nem volt. 2016. augusz­tus 31-én kora dél­után a pisz­tolyt betá­raz­ta, majd gép­ko­csi­já­val a sér­tett háza köze­lé­be ment, és lepar­kolt. A gép­ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ban magá­val vitte a kerék­pár­ját, mellyel meg­kö­ze­lí­tet­te a sér­tett házát, és ott vára­ko­zott. Szán­dé­ka az volt, hogy a sér­tet­tet és fér­jét meg­öl­je. A ház­ban ekkor a sér­tett férje és két kis­ko­rú gyer­me­ke tar­tóz­ko­dott, majd 15 óra körül érke­zett haza gép­ko­csi­val a sér­tett, aki behaj­tott az udvar­ra. A nyi­tott kapun keresz­tül a vád­lott követ­te a sér­tet­tet, akit utol­ért, és a ház bejá­ra­ti ajta­já­ban egy fej­lö­vés­sel lelőt­te. Ekkor ért oda a sér­tett házas­tár­sa, akit szin­tén fejbe lőtt a vád­lott.

A nő olyan súlyos sérü­lést szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott, míg férje éle­tét sike­rült meg­men­te­ni, azon­ban mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal, súlyos egész­ség­rom­lás­sal gyó­gyult meg, mert bal olda­li vég­tag­jai lebé­nul­tak.

A vád­lott a kerék­párt berak­ta a gép­ko­csi­já­ba, majd még ezen a napon Magyar­or­szág­ról Romá­ni­á­ba mene­kült, ahol lőfegy­ver­rel való vissza­élés miatt 3 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték, mely­ből 2019. augusz­tus 29-én sza­ba­dult. Ezt köve­tő­en a román ható­sá­gok átad­ták Magyar­or­szág­nak a vád­lot­tat, aki azóta is letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az ügyész­ség előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a bíró­ság­nak azzal, hogy leg­ko­ráb­ban 35 év múlva vizs­gál­ja meg a bíró­ság azt, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsátható-e a vád­lott. 

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken foly­ta­tó­dik.

A mel­lé­kelt lin­ke­ken az ember­ölés hely­szí­nén készí­tett rend­őr­sé­gi videó, illet­ve a vád­lott Romá­ni­á­ból való átadása-átvétele lát­ha­tó.