Főoldal » Hírek » Heves Vármegyei Főügyészség » Féltékenységből szíven szúrta élettársát egy várandós nő - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja azt a fia­tal nőt, aki egy szó­vál­tást köve­tő­en fél­té­keny­ség­ből szí­ven szúr­ta az élettársát.

A 22 éves nő és a nála hét évvel idő­sebb, elvált csa­lá­di álla­po­tú sér­tett élet­tár­sak vol­tak. A férfi az együtt­élé­sük alatt mind­vé­gig tar­tot­ta a kap­cso­la­tot a volt fele­sé­gé­vel, ami fél­té­kennyé tette a közös gyer­me­kü­ket váró vádlottat.

A 2019. augusz­tus 17-ére vir­ra­dó éjje­len a pár Sirok köz­ség­ben egy bará­ti csa­lád­nál volt ven­dég­ség­ben, ahol min­den jelen lévő nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tott. Haj­nal­ban a vád­lott és a sér­tett között fél­té­keny­sé­gi vita bon­ta­ko­zott ki, mely­nek során a férfi pofon ütöt­te az élet­tár­sát. A nő erre kiment a kony­há­ba, magá­hoz vett egy 6 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, majd azt a jobb kezé­ben szú­rás­ra emel­ve meg­állt az ajtó­ban. A sér­tett ettől nem hát­rált meg, sőt felé indult, de ami­kor egy­más­nak ütköz­tek, az ala­cso­nyabb ter­me­tű vád­lott a tovább­ra is a válla magas­ság­ban tar­tott késé­vel a férfi mell­ka­sá­ba szúrt.

A sér­tett ennek követ­kez­té­ben köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, mivel a penge a bor­dái között beha­tolt a mell­üre­gé­be, elér­te a szí­vét, és a szív­bur­kon sérü­lést oko­zott. A fér­fit hama­ro­san kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol azon­na­li élet­men­tő műté­tet haj­tot­tak végre rajta, így végül túl­él­te az egyéb­ként jel­lem­ző­en halá­los szívszúrást.

A vád­lott – bár tele­fo­non érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get – már köz­vet­le­nül a cse­lek­mény elkö­ve­té­se után tagad­ta, hogy ő lett volna az elkö­ve­tő, ehe­lyett a tele­fon­ban azt állí­tot­ta, hogy élet­tár­sát egy kocs­ma előtt talál­ta, ahol az bele­esett egy késbe, majd a hely­szí­nen, a kiér­ke­ző rend­őrök­nek úgy nyi­lat­ko­zott, hogy a sér­tett mell­ka­sá­ba üveg­szi­lánk fúró­dott, melyet ő húzott ki onnan.

A főügyész­ség – a valós tény­ál­lás fel­de­rí­té­sét köve­tő­en – ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a ter­hel­tet, aki­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratában.