Főoldal » Hírek » Féltékenységből ütött - fotókkal - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki 2021 szep­tem­be­ré­ben isme­rő­sét ököl­lel és bot­tal bán­tal­maz­ta, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket okoz­va.

A vád sze­rint a vád­lott és élet­tár­sa isme­ret­sé­gi viszony­ban volt a sér­tett fér­fi­val. A sér­tett és a vád­lott élet­tár­sa 2021 szep­tem­be­ré­ben, a vád­lott laká­sán ita­loz­tak, és a sér­tett magá­hoz ölel­te az élet­tár­sat. A férfi ekkor lépett be a helyi­ség­be, látta az öle­lést, és indu­lat­ba jött. Élet­tár­sát az ágyra lökte, és ököl­lel ütle­gel­te a sér­tet­tet, aki az udvar­ra mene­kült, de a férfi követ­te. A táma­dó az udva­ron tovább bán­tal­maz­ta a sér­tett fér­fit, őt ököl­lel és bot­tal ütöt­te, meg­rug­dos­ta.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sá­tól a sér­tett több csont­ja eltö­rött, bor­da­tö­rést, tüdő­zú­zó­dást, has­üre­gi vér­zést, bélfodor- és máj­sé­rü­lést szen­ve­dett, a sérü­lé­sek 6-8 hét alatt gyó­gyul­tak. A mell­ka­si sérü­lé­sek, a bélfodor- és máj­sé­rü­lé­sek élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek vol­tak. Orvo­si ellá­tás nél­kül a has­üre­gi sérü­lé­sek­ből szár­ma­zó belső vér­zés a sér­tett halá­lát ered­mé­nyez­het­te volna.

A férfi cse­lek­mé­nye élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, a bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van, bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Pécsi Tör­vény­szék fog dön­te­ni.