Főoldal » Archív » Féltékenységből ütötte meg ismerősét – vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki fél­té­keny­ség­ből oko­zott élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket egy ismerősének.

A vád­irat sze­rint az egyik Csong­rád megyei falu­ban élő férfi 2019. tava­sza óta gya­na­ko­dott arra, hogy az élet­tár­sa sze­xu­á­lis viszonyt kez­dett az egyik isme­rő­sé­vel. Ez a gon­do­lat benne egyre erő­sö­dött, majd 2019. augusz­tus 7. nap­ján, este, meg­kér­dez­te erről élet­tár­sát, aki elis­mer­te, hogy koráb­ban való­ban volt viszo­nya a sér­tet­tel. Más­nap a sér­tett SMS-ben meg­ke­res­te a vád­lot­tat, hogy tudna-e neki pénzt köl­csön­ad­ni, mire a vád­lott közöl­te vele, hogy keres­se fel őt lakó­he­lyén. Dél­után 5 óra körül a sér­tett meg­je­lent a vád­lott házá­nál, de már nem tudta elmon­da­ni, hogy miért jött, mert miu­tán a belé­pett a házba, a vád­lott ököl­lel fejen, ille­tő­leg test szer­te ütni kezd­te őt, majd kér­dő­re vonta az élet­tár­sá­val foly­ta­tott viszony miatt. Az üté­sek követ­kez­té­ben a sér­tett a föld­re került, ahol a vád­lott több­ször bele­rú­gott. A bán­tal­ma­zás­nak azzal lett vége, hogy a sér­tett el tudta lökni magá­tól a vád­lot­tat, ki tudott mene­kül­ni a ház­ból és a kerí­té­sen átmász­va, az autó­já­ba beugor­va elhagy­ta a helyszínt.

A sér­tett az ott­ho­ná­ba távo­zott, majd mivel erős fej­fá­já­sa, ille­tő­leg mell­ka­si fáj­dal­mai vol­tak, részé­re men­tőt hív­tak, majd kór­há­zi ellá­tás­ban részesült.

A sér­tett a vád­lott maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben a fej, az arc, vala­mint a fel­ső­test több­szö­rös, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­it szen­ved­te el, vala­mint eltört az egyik bor­dá­ja is, amely meg­sért­ve a mell­hár­tyát köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­nak meg­fe­le­lő lég­mel­let okozott.

A főügyész­ség a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.