Főoldal » Archív » Féltékenységből verte és kötözte meg az élettársát a konyári férfi

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a sza­kí­tást köve­tő­en haza csá­bí­tot­ta volt élet­tár­sát, majd meg­ver­te, és a ház­ban meg­kö­töz­ve tartotta.

A vád­lott és a sér­tett közel három évig élet­tár­sak vol­tak Konyá­ron, azon­ban a kap­cso­la­tuk folya­ma­to­san meg­rom­lott, min­den­na­po­sak vol­tak a vesze­ke­dé­sek és a sér­tett bántalmazása.

2018. május 18-án a sér­tett vég­le­ge­sen meg­sza­kí­tot­ta az élet­tár­si kap­cso­la­tot, és Buda­pest­re, az isme­rő­sé­hez köl­tö­zött. A vád­lott rend­sze­res tele­fon­hí­vá­sai és unszo­lá­sa hatá­sá­ra az asszony 2018. május 21-én ismét vissza­tért a fér­fi­hoz. A kora dél­utá­ni órák­ban érkez­tek meg Konyár­ra, ahol a ház­ban a vád­lott kér­dő­re vonta a sér­tet­tet, hogy az elmúlt napok­ban hol, és kinél tar­tóz­ko­dott. A beszél­ge­tés során a vád­lott egyre indu­la­to­sabb lett, elő­ször néhány­szor arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki elesett. Az egyre dühö­sebb vád­lott a fekvő sér­tett comb­já­ba, majd a gyom­rá­ba tapo­sott, miköz­ben több­ször meg­fe­nye­get­te, hogy meg­öli. Miu­tán a sér­tett fel­ült az ágyra, a férfi ököl­lel meg­ütöt­te az orrát, majd egy kala­pá­csot vett magá­hoz. Ezt látva az asszony félel­mé­ben az ágy­ne­műt magá­ra húzta, azon­ban őt a vád­lott így is több­ször meg­ütöt­te. A vád­lott nem akar­ta, hogy az asszony elmen­jen, ezért ragasz­tó­sza­lag­gal mind­két csuk­ló­ját és lábát szo­ro­san össze­kö­töt­te, majd a szá­ját is bera­gasz­tot­ta, és távo­zott a házból.

A sér­tett­nek idő­vel sike­rült a lába­it kisza­ba­dí­ta­nia, majd a tás­ká­já­ban lévő kulccsal kiju­tott a ház­ból és a vád­lot­tól való félel­mé­ben a közel­ben lakó test­vé­ré­hez ment.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos és hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban figye­lem­mel a bán­tal­ma­zás mód­já­ra, esz­kö­zé­re és a sérült test­tá­jé­kok­ra, a vád­lott szán­dé­ka 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lés oko­zá­sá­ra irányult.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vissza­eső vád­lott ellen sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban hal­ma­za­ti bün­te­té­sül bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tés­hez hasz­nált kala­pá­csot koboz­za el.