Főoldal » Hírek » Felvette másnak a személyazonosságát, 16 bűncselekményt követtet el - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki azért, hogy ne kell­jen bör­tön­be men­nie, fel­vet­te más­nak a sze­mély­azo­nos­sá­gát. 16 újabb bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, így lep­le­ző­dött le. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a jelen­leg 54 éves férfi 2008-ban fel­vet­te egy másik férfi sze­mély­azo­nos­sá­gát azért, hogy a vele szem­ben kisza­bott nyolc hónap sza­bad­ság­vesz­tést elke­rül­je. Okmá­nyo­kat készít­te­tett magá­nak, új nevén meg­há­za­so­dott és gyer­me­ke is szü­le­tett. 2019-ben holt­nak nyil­vá­ní­tá­sá­ra is sor került.

2017-ben azon­ban egy garáz­da­ság vét­sé­ge miat­ti bűn­ügy­ben tanú­ként kihall­gat­ták, 2019-ben sza­bály­sér­té­si eljá­rás indult elle­ne, majd 2020-ban egy üzlet­ben bán­tal­ma­zott egy vásár­lót, az ezzel kap­cso­la­tos bün­te­tő­el­já­rás­ban, ille­tő­leg ugyan­eb­ben az évben egy segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa miatt indult másik bün­te­tő­el­já­rás­ban is kihall­gat­ták gya­nú­sí­tott­ként, ahol min­den eset­ben új sze­mély­azo­nos­sá­gát, ille­tő­leg okmá­nya­it hasz­nál­ta fel.

Az eljá­rá­sok­ban rög­zí­tett ada­tok nem egyez­tek a köz­hi­te­les nyil­ván­tar­tá­sok­ban koráb­ban rög­zí­tett ada­tok­kal, így a sze­mély­azo­nos­sá­gok közöt­ti elté­rés­re fény derült.

A férfi ellen meg­in­dult eljá­rás­ban mind­emel­lett lefog­lal­tak tőle egy műkö­dő­ké­pes lőfegy­vert és 183 db hozzá tar­to­zó lőszert.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel, két rend­be­li bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád bűn­tet­té­vel, sza­bály­sér­tés­re vonat­ko­zó hamis vád bűn­tet­té­vel, kilenc rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­gé­vel, könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel és garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vele szem­ben 12 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló férfi vala­mennyi bűn­cse­lek­mény vonat­ko­zá­sá­ban tény­be­li beis­me­rő val­lo­mást tett.

Az érde­mi dön­tést az ügy­ben vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.