Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Felvilágosításra hivatkozással kényszerítette szexuális cselekményre lányát egy férfi - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A fér­fi­nak négy lánya sérel­mé­re elkö­ve­tett tizen­két bűn­cse­lek­mé­nyért kell a bíró­sá­gon felel­nie a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján: négy rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­ért, sze­xu­á­lis erő­sza­kért, sze­xu­á­lis kény­sze­rí­té­sért, két rend­be­li sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­ért, és négy rend­be­li bán­tal­ma­zás­sal és becsü­let­sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­sza­kért. Fele­sé­gét az ügyész­ség négy rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­vel vádol­ja.

 A vád­lot­tak házas­sá­gá­ból négy gyer­mek szü­le­tett, akik a vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint 2006. óta rend­sze­re­sen tanúi vol­tak a csa­lá­di konf­lik­tu­sok­nak, emel­lett őket édes­ap­juk rend­sze­re­sen, több­fé­le módon, így alkal­man­ként szíj­jal, faka­nál­lal és hor­gász­bot­tal is bán­tal­maz­ta. A lányok sem fizi­kai, sem lelki támo­ga­tás­ra nem szá­mít­hat­tak édes­any­juk­tól sem, a neve­lés­sel kap­cso­la­tos fel­ada­ta­it az anya 2016. évtől tel­jes mér­ték­ben elhá­rí­tot­ta. A két nagyobb gyer­mek­nek kel­lett szin­te min­den házi­mun­kát és két kisebb test­vé­rük ellá­tá­sát is elvé­gez­nie – a tanu­lás rová­sá­ra is.

Az apa a leg­idő­sebb lánya meg­bün­te­té­sé­re min­dig a szá­má­ra leg­el­vi­sel­he­tet­le­nebb szank­ci­ót, álta­lá­ban a bezá­rást válasz­tot­ta, ami szo­ba­fog­ság for­má­já­ban volt, hogy egy hóna­pig tar­tott.

Máso­dik gyer­me­két a férfi rend­sze­re­sen szó­ban becs­mé­rel­te, meg­aláz­ta, ille­tő­leg több­ször hányá­sig foj­to­gat­ta, majd a sor­sá­ra hagy­ta.

Har­ma­dik lányát tizen­ne­gye­dik szü­le­tés­nap­já­hoz kötő­dő­en – fel­vi­lá­go­sí­tás­ra hivat­ko­zás­sal - sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re kény­sze­rí­tet­te, hiába kérte a gyer­mek, hogy a fel­vi­lá­go­sí­tás inkább raj­zok for­má­já­ban tör­tén­jen meg.

A férfi sze­xu­á­lis cél­lal köze­le­dett a hat éves lányá­hoz is.

A csa­lá­di hát­tér miatt a gyer­me­kek közül több is alko­hol­hoz, gyógy­sze­rek­hez, kábí­tó­sze­rek­hez nyúlt, elszök­dö­sött ott­hon­ról, éles tárggyal bán­tal­maz­ta önma­gát.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben – egye­bek mel­lett – fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­nak meg­szün­te­té­sét indít­vá­nyoz­ta. Vele szem­ben tizen­öt év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.