Főoldal » Hírek » Fém botokkal támadtak haragosukra – videóval – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a négy férfi ellen, akik idén nyá­ron, fényes nap­pal a keme­csei ben­zin­kú­ton visel­ked­tek meg­bot­rán­koz­ta­tó módon.

A vád­irat sze­rint az egyik vád­lott 2023. augusz­tus 18-án kora este a keme­csei ben­zin­kút előtt beszél­ge­tett isme­rő­se­i­vel, ami­kor ész­re­vet­te, hogy hara­go­sa gép­ko­csi­val meg­ér­ke­zik oda. Ekkor egy kést a nad­rág­ja zse­bé­ből elő­ka­pott, és kia­bál­va felé sza­ladt. A férfi ekkor még mene­kü­lő­re fogta, azon­ban ugyan­eb­ben az idő­ben egy kis­busszal meg­ér­kez­tek a roko­nai, akik fém ruda­kat vet­tek maguk­hoz, és a táma­dó felé indultak.

Ezen fel­bá­to­rod­va a mene­kü­lő férfi is kivett az autó­já­ból egy fém botot, és mind­annyi­an a táma­dó­ra, vala­mint a bán­tal­ma­zást meg­aka­dá­lyoz­ni szán­dé­ko­zó tanú­ra támad­tak, és több­ször test szer­te meg­ütöt­ték őket. A bán­tal­ma­zás miatt az egyik vád­lott és a tanú könnyű, zúzó­dá­sos sérü­lést szen­ved­tek el.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­ményt elis­me­rő és meg­bá­nó vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, ille­tő­leg pró­bá­ra bocsá­tást indítványozott.