Főoldal » Hírek » Fémhulladék almon tartotta a kutyáját - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 64 éves férfi ellen állat­kín­zás bűn­tet­te miatt, aki kan keve­rék kutyá­ját egy nyi­tott mel­lék­épü­let­ben a fal­nak támasz­tott desz­kák alatt fém­hul­la­dék almon tar­tot­ta. Az állat lába­in az éles tár­gyak met­szett sérü­lé­se­ket okoz­tak, ebből gyul­la­dá­sos folya­mat indult, mely­nek ered­mé­nye­ként hátul­só vég­tag­ja­i­ra lebé­nult. A pusz­tu­lás­tól egy állat­men­tő ala­pít­vány men­tet­te meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott mis­kol­ci házá­nak udva­rán egy nyi­tott mel­lék­épü­let­ben, a fal­nak támasz­tott desz­kák alat­ti fém­hul­la­dé­kon tar­tot­ta kan ivarú usz­kár jel­le­gű keve­rék kutyá­ját. Az állat­nak rend­sze­re­sen nem adott meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű élel­met és vizet.

2021 decem­be­rét meg­elő­ző­en az eb egyre elha­nya­gol­tabb álla­pot­ba került, az éles fém­hul­la­dé­kok a lába­in met­szett sérü­lé­se­ket okoz­tak, vér­vesz­te­sé­ge mel­lett gyul­la­dá­sa lett. A vád­lott a gyógy­ke­ze­lé­sé­ről nem gon­dos­ko­dott, így az eb vég­tag­jai olyan mér­ték­ben káro­sod­tak, hogy hátul­só lába­i­ra lebénult.

A gon­do­zá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sa az állat­nak szük­ség­te­len fáj­dal­mat és külö­nös szen­ve­dést oko­zott, mint­egy 10 napon belül elpusz­tult volna, azon­ban egy állat­men­tő ala­pít­vány önkén­te­sei 2021. decem­ber ele­jén elszál­lí­tot­ták az ingat­lan­ról, állat­kór­ház­ban a sérü­lé­se­it ellát­ták, az ebet az ala­pít­vány fogad­ta be.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás – mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.