Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fenyegetéssel szerzett meg kiskorútól szexuális tartalmú felvételeket egy férfi - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés és por­nog­ráf fel­vé­tel meg­szer­zé­sé­vel elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen. Az elkö­ve­tő fenye­ge­tés­sel kény­sze­rí­tett egy kis­ko­rút por­nog­ráf jel­le­gű fotók, vide­ók küldésére. 

A vád­irat sze­rint 2019 novem­be­ré­ben, egy 20 éves férfi egy inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­lon meg­is­mer­ke­dett az akkor 15 éves lánnyal. A lányt rávet­te arra, hogy magá­ról komp­ro­mit­tá­ló tar­tal­mú, őt mini­má­lis ruhá­zat­ban ábrá­zo­ló fény­ké­pe­ket küld­jön. Ezt köve­tő­en a ter­helt a képek nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­lá­val fenye­get­ve újabb- és újabb, a kis­ko­rút kife­je­zet­ten por­nog­ráf jel­le­gű fotók, vide­ók kül­dé­sé­re kényszerítette.

A vád­lott a sér­tet­tet azzal is meg­fe­nye­get­te, amennyi­ben a köve­te­lé­sé­nek nem tesz ele­get, az összes meg­szer­zett fény­ké­pet ter­jesz­te­ni kezdi a lány isme­rő­sei között és azok­kal, vala­mint tele­fon­szá­má­val az inter­ne­ten lét­re­hoz róla egy „szex­part­ner” oldalt is, ahol majd őt zak­lat­ni fogják.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a férfi őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sát köve­tő­en ered­mé­nye­sen tett indít­ványt a bűn­ügyi fel­ügye­let és a távol­tar­tás elren­de­lé­sé­re. A sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő bírói enge­dé­lyes kény­szer­in­téz­ke­dé­sek jelen­leg is fennállnak.

A vád­irat­ban a nyo­mo­zó ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat hal­ma­za­ti bün­te­té­sül ítél­je vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re és vég­le­ges hatállyal tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban állna.

Az ügy­ben korá­ban köz­zé­tett saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/kiskorutol-kert-szexualis-tartalmu-fenykepeket-videokat-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/