Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fenyegető manőverekkel veszélyeztette volt élettársát egy férfi - videóval- a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki 2021 őszén kis­te­her­gép­ko­csi­val szán­dé­ko­san sodor­ta veszély­be volt élet­tár­sa testi épsé­gét Tapolcán.

A vád­irat sze­rint a 24 éves elkö­ve­tő 2021. szep­tem­ber 22-én dél­után fur­gon­já­val követ­te a volt élet­tár­sát utas­ként szál­lí­tó sze­mély­gép­ko­csit. Miu­tán a sér­tett kiszállt az autó­ból, a férfi, hogy meg­ijessze, szán­dé­ko­san, inten­zív gyor­sí­tás­sal felé haj­tott, majd nagy gázt adva  a jár­dá­ra is fel­ment, a sér­tett pedig ennek hatá­sá­ra futva mene­kült előle. 

A férfi ezután fenn­han­gon vesze­ke­dett élet­tár­sa sze­mély­gép­ko­csi­ban maradt édes­ap­já­val, aki ijed­té­ben fel­hív­ta a 112-es segély­hí­vót. A férfi még ekkor is agresszí­ven visel­ke­dett, manő­ve­re­i­vel egy ideig aka­dá­lyoz­ta a gép­ko­csi indu­lá­sát, illet­ve igye­ke­zett félel­met kel­te­ni az idő­köz­ben az autó­ba vissza­ülő sér­tett­ben és annak édes­ap­já­ban, majd végül elhaj­tott a helyszínről.

Az ügyész­ség az erő­sza­kos fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, emel­lett pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő eltil­tá­sá­ra tett indít­ványt az elbí­rá­lás­ra ille­té­kes Tapol­cai Járásbíróságnak.

A fel­vé­te­len a cse­lek­mény látható.