Főoldal » Hírek » Fenyegette és megtámadta a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársát - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki a mun­ka­vég­zé­se miatt meg­fe­nye­get­te a Gyer­mek­jó­lé­ti Szol­gá­lat munkatársát.

A vád­irat sze­rint a lajos­mi­zsei gyer­mek­jó­lé­ti szol­gá­lat mun­ka­tár­sa 2023. janu­ár 12. nap­ján, kora dél­után Lajos­mi­zsén, az önkor­mány­za­ti bér­la­ká­sok­ban ellen­őriz­te a szol­gá­lat által véde­lem­be vett kis­ko­rú gyer­me­kek élet­kö­rül­mé­nye­it. Eköz­ben érke­zett a hely­szín­re a lajos­mi­zsei férfi, aki ismer­te a sér­tet­tet, mivel három gyer­me­ke is véde­lem­be vétel alatt állt.

A vád­lott az egyik bér­la­kás udva­rán – a mun­ka­vég­zé­se miatt – előbb azzal fenye­get­te meg a sér­tet­tet, hogy meg­ve­ri, majd ököl­be szo­rí­tott kéz­zel ráron­tott a sér­tett­re és meg­pró­bál­ta meg­üt­ni. A bán­tal­ma­zást a vád­lott jelen­lé­vő hoz­zá­tar­to­zói aka­dá­lyoz­ták meg. A sér­tett, így épség­ben be tudott száll­ni a szol­gá­la­ti gép­jár­mű­vé­be. Az elkö­ve­tő azon­ban még ekkor is trá­gár sza­vak­kal illet­te és bán­tal­ma­zás­sal fenyegette.

A vád­lott ezen cse­lek­mé­nyé­vel a sér­tet­tet, mint köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mélyt jog­sze­rű eljá­rá­sá­ban akadályozta. 

Az ügyész­ség a fér­fit köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt a teg­na­pi napon, 2023. feb­ru­ár 15. nap­ján bíró­ság elé állította.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki és ezért őt 1 év 6 hónap vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sa, míg a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.