Főoldal » Archív » Fenyegette, majd szándékosan elgázolta feleségét - fotóval

Napi rend­sze­res­ség­gel zak­lat­ta és fenye­get­te, majd a jár­dá­ra hajt­va elütöt­te váló­fél­ben lévő fele­sé­gét az a férfi, akit a Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett zak­la­tás­sal és minő­sí­tett testi sér­tés kísér­le­té­vel vádol.

A har­minc­nyolc éves férfi koráb­ban öt alka­lom­mal volt bün­tet­ve: négy­szer fele­sé­ge ellen elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, egy alka­lom­mal pedig a lánya sérel­mé­re elkö­ve­tett mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A konf­lik­tu­sok­kal ter­helt csa­lá­di élet miatt ekkor már külön élő fele­sé­gét a vád­lott 2017 decem­be­ré­től kezd­ve tele­fo­non – napon­ta több­ször – hívo­gat­ta, üzen­ge­tett neki, és őt élet elle­ni cse­lek­mé­nyek­kel rend­sze­re­sen fenye­get­te. A zak­la­tás­nak az vetett véget, hogy a férfi 2018 janu­ár­já­ban büntetés-végrehajtási inté­zet­be vonult.

2018 ápri­li­sá­nak egy éjje­lén - hat nap­pal az utol­só bün­te­té­sé­nek kitöl­té­se után - a vád­lott az utcán, autó­ban várta a mun­ká­ból haza­fe­lé tartó fele­sé­gét, aki a busz­ról leszáll­va – isme­rő­se­i­vel – gya­lo­golt a járdán.

A férfi a fele­sé­gét meg­lát­va az autó­val a jár­dá­ra haj­tott és előbb követ­te, majd elütöt­te a feleségét.

A sér­tett a gázo­lás­tól test­szer­te zúzó­dá­so­kat szen­ve­dett el, melyek nyolc napon belül gyó­gyul­tak, azon­ban a cse­lek­mény – nyil­ván­va­ló­an - alkal­mas volt súlyos sérü­lé­sek oko­zá­sá­ra is. Emi­att a testi sér­tés is súlyo­sab­ban minősül.

A vád­lott koráb­ban letar­tóz­ta­tás, jelen­leg távol­tar­tás hatá­lya alatt áll. Cse­lek­mé­nye­i­ért vele szem­ben négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.