Főoldal » Hírek » Fényes nappal támadt ismerősére – videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek erő­sza­kos cse­lek­mé­nyét tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.

A vád­irat sze­rint az ittas férfi 2021. ápri­lis 5-én, dél­után 3 óra­kor Orosz­lá­nyon össze­szó­lal­ko­zott régi isme­rő­sé­vel. Az elkö­ve­tő dühöd­ten a sér­tett­hez ment, egy­szer lefe­jel­te, több­ször ököl­lel meg­ütöt­te, majd ami­kor a sér­tett a föld­re esett, egy­szer meg­rúg­ta.  A sér­tett fel­állt, ezután őt az erő­sza­kos férfi több­ször ököl­lel meg­ütöt­te, majd a ház falá­nak lökve fejét a falba verte. A sér­tett ismét a föld­re került, ahol a táma­dó­ja leg­alább egy­szer megrúgta.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben sér­tett­nek a bal szeme felett nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se, vér­gyü­le­me, duz­za­na­ta kelet­ke­zett. A bán­tal­ma­zás a mód­já­ra, ere­jé­re és a táma­dott test­tá­jék­ra figye­lem­mel alkal­mas volt nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés okozására.

A cse­lek­mény szem­ta­núi beje­len­tést tet­tek a rend­őr­ség­re. A kiér­ke­ző rend­őrök az elkö­ve­tőt a hely­szín köze­lé­ben elfogták.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben  tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.