Főoldal » Archív » Fényes nappal ütötte el a zebrán haladó gyalogost

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a deb­re­ce­ni nő ellen, aki tavaly ősszel Deb­re­cen egy for­gal­mas utcá­ján gázol­ta el a zeb­rán átha­la­dó gyalogost.

A vád­lott 2017. szep­tem­ber végén 17:00 óra körül, ked­ve­ző látási- és fény­vi­szo­nyok mel­lett egy for­gal­mas, négy­sá­vos deb­re­ce­ni úttes­ten vezet­te járművét.

Egy kije­lölt gya­log­át­ke­lő­hely­hez érve, a külső for­gal­mi sáv­ban hala­dó jármű meg­állt a gya­log­át­ke­lő­hely előtt, hogy elen­ged­je a jobb­ról az úttest­re lépő gya­lo­gost. A vád­lott eköz­ben a belső sáv­ban haladt, de nem adta meg a járó­ke­lő­nek az elsőbb­sé­get, a jár­mű­vé­nek bal első részé­vel mint­egy 39 km/h sebes­ség­gel elütöt­te a zeb­rán hala­dó sértettet.

A 16 éves fiú a bal­eset követ­kez­té­ben a bal sing­csont nyílt töré­sét, a jobb mell­kas­fal, a bal könyök és a bal térd zúzó­dá­sát és hám­hor­zso­lá­sát szen­ved­te el, amely sérü­lé­se­i­nek gyógy­tar­ta­ma 10-12 hét.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő és egyéb­ként 15 éve veze­tői enge­déllyel ren­del­ke­ző vád­lot­tal szem­ben köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság pénz­bün­te­tést szab­jon ki, és a vád­lot­tat tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.