Főoldal » Hírek » Fényes nappal verte halálra – letartóztatását indítványozta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, akit a nyo­mo­zó ható­ság halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel gyanúsít.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott e hét hét­főn, a dél­előt­ti órák­ban, ittas álla­pot­ban, egy sze­ge­di kis­er­dő­ben olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta ott lakó tár­sát, hogy a férfi rövi­de­sen a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és más bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt álló gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a szökés-elrejtőzés, a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indítványozta.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.