Főoldal » Hírek » Feszítővassal válaszolt a kérdésre – videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki dühé­ben azért törte el a sér­tett könyö­két egy feszí­tő­vas­sal, mert meg­pró­bál­ta szá­mon­kér­ni a modo­ra miatt.    

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó férfi 2022 ápri­li­sá­ban Kapos­vár egyik fél­re­e­ső utcá­já­ban köz­le­ke­dett az autó­já­val, ami­kor a sér­tett intett neki, hogy áll­jon meg. A sér­tett­nek az volt a célja, hogy a fiá­nak az előző nap mon­dot­tak miatt fele­lős­ség­re vonja a ter­hel­tet. Az elkö­ve­tő ettől rend­kí­vül indu­la­tos­sá vált, és egy körül­be­lül 80 cen­ti­mé­ter hosszú­sá­gú feszí­tő­vas­sal a kezé­ben szállt ki az autóból.

A dühös vád­lott ezt köve­tő­en a paj­szer­rel támadt áldo­za­tá­ra és olyan erő­vel ütöt­te meg a könyö­két, hogy az egy­ből eltö­rött, később mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyó­gyult. A továb­bi bán­tal­ma­zás­nak az vetett véget, hogy a sér­tett roko­nai a hely­szín­re érkez­tek, így a vád­lott végül elhajtott.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ese­mé­nye­ket egy tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.