Főoldal » Hírek » Fiatal lányokat futtatott egy budapesti testvérpár - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 22 és 24 éves test­vér­pár­ral szem­ben, akik a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő fia­tal barát­nő­i­ket, köz­tük több kis­ko­rút pros­ti­tú­ci­ó­ra bír­tak rá, vagy a már szex­mun­kát végző lányok ilyen tevé­keny­sé­gét segí­tet­ték, és az ebből szár­ma­zó bevé­te­lü­ket elvet­ték. Az ügy­ben négy sér­tett van.

A vád­irat sze­rint a fia­ta­labb férfi 2016. év végén ismer­ke­dett egy 16 éves lánnyal, aki bele­sze­re­tett a vád­lott­ba, és oda is köl­tö­zött hozzá. A követ­ke­ző év tava­szá­tól, az akkor 17 éves sér­tett már pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­ta­tott Buda­pes­ten, főleg kül­föl­di turis­ták­nak nyúj­tott sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást, a bevé­te­le egy részét pedig a vád­lott­nak adta, aki a pénzt felélte.

A vád­lott 2018-ban meg­is­mer­ke­dett egy másik 16 éves lánnyal, akit a pár­kap­cso­la­tuk alatt - a lány érzel­me­it és befo­lyá­sol­ha­tó­sá­gát kihasz­nál­va - rábírt arra, hogy pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­zen. Ennek során több­ször utalt arra, hogy ha a sér­tett nem vál­lal­ja a szex­mun­kát, sza­kí­ta­ni fog vele, és arra is figyel­mez­tet­te a lányt, hogy nem beszél­het a mun­ká­já­ról sen­ki­nek, külön­ben inté­zet­be kerül­het. Az érzel­mi­leg befo­lyá­solt és meg­fé­lem­lí­tett sér­tett a szex­mun­kát a bel­vá­ros­ban végez­te, szol­gál­ta­tá­sa­it főleg szál­lo­dák férfi ven­dé­gei vet­ték igény­be. A sér­tett a napi bevé­te­lé­nek egy részé­ből un. „hely­pénzt” fize­tett, a fenn­ma­ra­dó összeg egy része pedig a vád­lot­tat illette. 

A vád­lott később egy har­ma­dik fia­tal nővel köl­tö­zött össze, aki 17 éves korá­tól pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get vég­zett. A vád­lott támo­gat­ta a tőle érzel­mi­leg erő­sen függő nő pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gét, és az ebből szár­ma­zó bevé­tel egy részét a saját meg­él­he­té­sé­re for­dí­tot­ta. A vád­lott az együtt­élé­sük során több alka­lom­mal súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő fény­kép­fel­vé­te­le­ket készí­tett az akkor még kis­ko­rú sértettről.

A test­vér­pár idő­seb­bik tagja 2016. év nya­rá­tól szin­tén pros­ti­tú­ci­ó­ra vette rá az akkor 18 éves, erő­sen befo­lyá­sol­ha­tó és kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő barát­nő­jét. A sér­tett ezt köve­tő­en, mint­egy két éven keresz­tül bel­vá­ro­si szál­lo­dák kör­nyé­kén dol­go­zott. A bevé­tel egy részé­ből hely­pénzt kel­lett fizet­nie, a fenn­ma­ra­dó össze­get pedig tel­jes egé­szé­ben a vád­lott­nak adta. A sér­tett később kül­föld­re is rend­sze­res kijárt dol­goz­ni, és a vád­lott rábí­rá­sá­ra regiszt­rált egy inter­ne­tes oldal­ra is. A sér­tett több­ször közöl­te a vád­lot­tal, hogy abba akar­ja hagy­ni a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get, az ebből faka­dó vesze­ke­dé­sek során azon­ban a férfi őt több­ször bántalmazta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben ember­ke­res­ke­de­lem, gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sa, vala­mint gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A főügyész­ség a két fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint pénz­bün­te­tést és vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyoz a vád­irat­ban. Az ügy­ben érin­tett több más sze­méllyel szem­ben külön bün­te­tő­el­já­rás folyik.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fiatal-lanyok-futtatoin-utottek-rajta-a-budapesti