Főoldal » Archív » Fiatal lányokat kényszerített prostitúcióra egy gyöngyösi család

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség egye­bek mel­lett kerí­tés bűn­tet­te és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat három férfi – egy apa és két fia – ellen, akik gyön­gyö­si csa­lá­di házuk­ba fia­tal lányo­kat fogad­tak be, majd őket erő­szak­kal, fenye­ge­tés­sel pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség vég­zé­sé­re, és az azért kapott anya­gi jut­ta­tás átadá­sá­ra kényszerítettek.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 11.13.