Főoldal » Hírek » Fiatalkorú elleni vádemelés féltestvére megerőszakolása miatt - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett sze­xu­á­lis erő­szak elkö­ve­té­sé­vel vádol egy fia­tal­ko­rú fiút, aki 11 éves fél­test­vé­rét két­szer is megerőszakolta.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tő a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor 14, ille­tő­leg 15 éves volt. Azt hasz­nál­ta ki, hogy édes­any­ja, neve­lő­ap­ja és test­vé­rei nin­cse­nek ott­hon. A cse­lek­mé­nyek­re a kis­lány til­ta­ko­zá­sa és ellen­ál­lá­sa elle­né­re került sor.

A kis­lány a vele tör­tén­te­ket azt köve­tő­en mond­ta el édes­any­já­nak, hogy a máso­dik ese­tet köve­tő­en haza­ér­ke­ző szü­lők fur­csá­nak talál­ták a gyer­me­kek viselkedését.

A fia­tal­ko­rú vád­lott a bűn­cse­lek­ményt rész­ben beismerte.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügy­ben vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fog érde­mi dön­tést hozni.