Főoldal » Hírek » Fiatalkorú fiú késelt Siófokon - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és kisebb érté­kű nemes­fém­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 16 éves sió­fo­ki fiú­val szem­ben, aki késé­vel meg­szúr­ta isme­rő­sét, továb­bá egy másik csa­lád ott­ho­ná­ból arany gyű­rű­ket lopott.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a fia­tal­ko­rú neve­lés­be vétel alatt áll, de a kije­lölt gyer­mek­ott­hon­ból folya­ma­to­san Sió­fok­ra szö­kött.  A fiú 2021 szep­tem­be­ré­ben is Sió­fo­kon, isme­rő­se­i­nél tar­tóz­ko­dott, ami­kor szó­vál­tás­ba került a sér­tet­tel. A vita hevé­ben a vád­lott a kés­sel köze­pes erő­vel meg­szúr­ta a sér­tet­tet mell­ka­sá­nak jobb olda­lán, az elül­ső hón­alj­vo­na­lá­ban, majd a kést eldob­va elsza­ladt.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, a szú­rás köze­lé­ben lévő mell­üreg miatt azon­ban az élet­ve­széllyel járó sérü­lés elma­ra­dá­sa csak a vélet­le­nen múlt.

A fiú továb­bá 2021 szep­tem­be­ré­ben fel­má­szott egy sió­fo­ki csa­lá­di ház eme­le­ti szo­bá­já­ba, ahon­nan két gyű­rűt tulaj­do­ní­tott el közel 100.000 forint érték­ben.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­hez benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők­re vonat­ko­zó sza­bá­lyok sze­rint füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.

A fény­ké­pe­ket a sió­fo­ki rend­őrök készí­tet­ték a hely­szí­ni szem­lék során.