Főoldal » Archív » Fiatalkorú fiúk minősített rablása miatti letartóztatás

A Győri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy tizen­öt éves fiú letar­tóz­ta­tá­sát, aki múlt pén­te­ken Győr­ben, az utcán, kés­sel fenye­get­ve, bán­tal­ma­zás­sal pró­bál­ta meg­sze­rez­ni egy kis­ko­rú fiú hangszóróját.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a tizen­öt éves elkö­ve­tő és tizen­négy éves társa egy győri busz­meg­ál­ló­ban figyelt fel a szin­tén fia­tal­ko­rú sér­tett­re, aki­nél egy olyan 60.000 forint érté­kű hang­szó­ró volt, amely fel­kel­tet­te az érdeklődésüket.

A sér­tet­tet követ­ni kezd­ték, vele egy helyi jára­tú buszon utaz­tak, majd a sér­tet­tet a leszál­lá­sa után is követ­ték. A fiút utol­ér­ve az idő­sebb elkö­ve­tő a hang­szó­rót köve­tel­ve közöl­te a sér­tet­tel, hogy ha a hang­szó­rót nem adja át, akkor meg­ve­ri, meg­szúr­ja őt. Ennek meg­erő­sí­té­se­ként elő­vett egy bics­kát, azt kinyi­tot­ta és marok­ra fogta. Ekkor a sér­tett elfutott.

Mikor az idő­sebb fiú a sér­tet­tet utol­ér­te, őt több­ször ököl­lel meg­ütöt­te, nya­kát a könyök­haj­la­tá­ba fogta. A bán­tal­ma­zás­sal akkor hagyott fel, mikor a tele­fon­ja kiesett a zse­bé­ből, és leha­jolt azt felvenni.

A sér­tett újra futni kez­dett, az elkö­ve­tő ismét utol­ér­te őt, és kirúg­ta a kezé­ből a hang­szó­rót. A továb­bi tett­le­ges­sé­get egy oda lépő fel­nőtt férfi aka­dá­lyoz­ta meg. Ekkor a bán­tal­ma­zó elkö­ve­tő a sér­tett zse­bé­ből kiesett 6.500 forint érté­kű fül­hall­ga­tót zseb­re téve tár­sá­val együtt elhagy­ta a helyszínt.

Az ügyész­ség a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sát a kés­sel való fenye­ge­tést és tett­le­ges­sé­get is meg­va­ló­sí­tó elkö­ve­tő­vel szem­ben a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indítványozta.

A letar­tóz­ta­tás tár­gyá­ban a Győri Járás­bí­ró­ság fog a mai napon dön­tést hozni.