Főoldal » Hírek » Fiatalkorú szatír Miskolcon - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 17 éves fia­tal­ko­rú ellen, aki nők előtt muto­gat­ta magát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júni­us hónap végén a kora esti órák­ban Mis­kol­con egy tár­sas­ház lép­cső­há­zá­hoz ment, ahol az ajtón egy nő enged­te be. A vád­lott a nővel és egy kis­lánnyal együtt beszállt a lift­be. Ami­kor a har­ma­dik eme­let­re értek, és a nő ki akart száll­ni, a vád­lott elé állt és közöl­te, hogy „Ó, mit csi­nál­nék veled!”, majd az egyik kezé­vel meg­mar­kol­ta a nő mel­lét. Ezután letol­ta a nad­rág­ját, és a sér­tett előtt a nemi szer­vét simo­gat­ta. A nő a vád­lot­tat mell­ka­sá­nál meg­ta­szít­va kilök­te a lift­ből, aki ezután elfutott.

A vád­lott 2020. júli­us hónap ele­jén az éjsza­kai órák­ban Mis­kol­con szin­tén egy tár­sas­ház­hoz ment úgy, hogy egy előt­te hala­dó nőt köve­tett. A lép­cső­ház­ba is bement a nő után, a máso­dik eme­le­ten utol­ér­te, és ekkor meg­kér­dez­te tőle, hogy itt lakik-e, a nő igen­nel vála­szolt. Ekkor viszont a vád­lott azt mond­ta neki, „de jó csaj vagy”, és bele­mar­kolt a fene­ké­be, majd elő­vet­te a nemi szer­vét. A nő segít­sé­gért kia­bált, erre a vád­lott kifu­tott a lépcsőházból.

A sér­tett nők hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tet­tek elő.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pró­bá­ra bocsá­tást indít­vá­nyo­zott párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­se mellett.