Főoldal » Archív » Fiatalkorúak csoportos rablása a Margitszigeten - vádemelés

Az elkö­ve­tés­kor 15 éves fia­tal­ko­rú­ak rövid időn belül két, főleg kis­ko­rú­ak­ból álló tár­sa­ság­ra is rátá­mad­tak azért, hogy tőlük érté­ke­ket sze­rez­ze­nek. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben két sér­tett súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - öt 15 éves fiú és egy 15 éves lány - 2017. már­ci­us 10. nap­já­ról már­ci­us 11. nap­já­ra vir­ra­dó éjjel a XIII. kerü­le­ti Mar­git­szi­ge­ten ittas álla­pot­ban fel­fi­gyel­tek egy akkor 17 és 19 éves fiúra, és meg­be­szél­ték, hogy elve­szik az érté­ke­i­ket. Oda­lép­tek hoz­zá­juk, kör­be­áll­ták és lök­dös­ték őket, majd a 19 éves sér­tet­tet mind­annyi­an bán­tal­maz­ni kezd­ték, ennek során ököl­lel ütöt­ték a fejét. Ami­kor a sér­tett az üté­sek hatá­sá­ra a föld­re került, átad­ta a vád­lot­tak­nak a pénz­tár­cá­ját, ami­ben 2000 forint kész­pénz volt. A bán­tal­ma­zás során a sér­tett több sérü­lést, egye­bek mel­lett áll­ka­pocs­csont törést szenvedett.

A fia­tal­ko­rú­ak ezt köve­tő­en, mint­egy 10 perc eltel­té­vel egy másik, három fia­tal­ból álló tár­sa­ság­ra is rátá­mad­tak. A 17 éves kis­ko­rú fiú­tól a ciga­ret­tá­ját köve­tel­ték, majd miu­tán a sér­tett nem enge­del­kes­ke­dett, mind a hat fia­tal­ko­rú vád­lott ököl­lel ütni kezd­te a sér­tett fejét, majd elvet­ték tőle a ciga­ret­tát, és elhagy­ták a hely­színt. A kis­ko­rú a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben orr­csont törést szenvedett.

A rend­őrök a Mar­git­szi­ge­tet mind­két oldal­ról lezár­ták és rövid időn belül elfog­ták az elkövetőket.

A fia­tal­ko­rú vád­lot­ta­kat a Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gyermek- és Fia­tal­ko­rú­ak Bűn­ügye­i­nek Rész­le­ge két rend­be­li cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – a fia­tal­ko­rú­ak­ra vonat­ko­zó sza­bá­lyok sze­rint – hét és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.