Főoldal » Hírek » Fiatalkorúak dobálták meg a vasúti jelzőberendezést -vádemelés - FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tet­te és ron­gá­lás bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be két fia­tal­ko­rú­val szem­ben, akik zúzott kövek­kel a vona­tok köz­le­ke­dé­sét sza­bá­lyo­zó jel­zőt dobál­tak és ron­gál­tak meg. 

A vád­irat sze­rint három fia­tal­ko­rú 2020. júni­us 8. nap­ján 14 óra körü­li idő­ben együtt távoz­tak el a gyer­mek­ott­hon­ból. A kime­nő­jük ideje alatt az elkö­ve­tők elmen­tek a Tata­bá­nya, Galla-pataknál lévő vas­úti hídig, ahol vas­úti zúzott köve­ket dobál­tak. Az elkö­ve­tők a vona­tok hala­dá­sát, illet­ve sebes­sé­gét sza­bá­lyo­zó főjel­ző burá­it több alka­lom­mal meg­dob­ták. A főjel­ző emi­att műkö­dés­kép­te­len­né vált, emi­att a rend­szer a Szárliget-Tata között köz­le­ke­dő sze­mély­vo­na­tot a későb­bi bal­ese­tek bekö­vet­ke­zé­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben lefé­kez­te, így a vona­tok köz­le­ke­dé­sé­ben 15 km/h sebes­ség­kor­lá­to­zás lépett életbe.

Ezután két elkö­ve­tő egy másik főjel­zőt dobált meg kövek­kel, emi­att ez is meg­ron­gá­ló­dott. A ron­gá­lás­sal oko­zott kár össze­sen 1.022.240 forint.

Két elkö­ve­tő 2020. júni­us 12-én ismét vas­úti zúzott kövek­kel dobál­ták a Budapest-Győr 1-es számú vas­úti fővo­nal 69+8 számú szel­vé­nyé­nél talál­ha­tó ’A’ jel­zé­sű bejá­ra­ti jelző készü­lé­ket, azon­ban abban kárt nem okoztak.

Az ügyész­ség két elkö­ve­tő­vel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot, har­ma­dik tár­suk isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dik. A vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­ket köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint a sér­tett kárát térít­sék meg.