Főoldal » Hírek » Fiatalkorúakat vett rá lopásra - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se és lopás miatt vádat emelt egy lajos­mi­zsei fér­fi­val szem­ben, aki tavaly októ­ber végén egy éjjel Lajos­mi­zsén két fia­tal­ko­rút vett rá arra, hogy az utcán par­ko­ló, nyit­va felej­tett fur­gon rak­te­ré­ből elekt­ro­mos kerék­párt lopjanak.

A vád­irat sze­rint a lajos­mi­zsei férfi tavaly októ­ber végén egy éjjel két fia­tal­ko­rú­val sétál­ga­tott Lajos­mi­zse köz­pont­já­ban, ami­kor az egyik ház előtt meg­lát­tak egy lezá­rat­lan fur­gont, benne egy elekt­ro­mos kerék­pár­ral. A vád­lott kita­lál­ta, hogy lop­ják el a kerék­párt, ezért az egyik fia­tal­ko­rút azzal a fel­adat­tal bízta meg, hogy figyel­jen a sar­kon és szól­jon, ha jön vala­ki. Ez idő alatt ő és a másik fia­tal­ko­rú a fur­gon hátsó ajta­ját kinyi­tot­ták és kivet­ték a kerékpárt.

A vád­lott még aznap elvit­te a lopott két­ke­re­kűt egyik hely­be­li isme­rő­sé­hez, aki azon­ban azt nem vette meg, de a vád­lott nála hagy­ta. Más­nap a sér­tett és az élet­tár­sa keres­ni kezd­ték a kerék­párt. Rövi­de­sen elju­tot­tak a vád­lott isme­rő­sé­hez, aki azt vissza­ad­ta. A kerék­pár gyúj­tás­kap­cso­ló­já­nak meg­ron­gá­lá­sá­val a sér­tett­nek 7 ezer forint kára kelet­ke­zett, amely­nek meg­té­rí­té­sét kérte az eljá­rás során.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit két rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te mel­lett lopás vét­sé­gé­vel is vádol­ja, ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a sér­tett pol­gá­ri jogi igé­nyé­nek elbí­rá­lá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.