Főoldal » Hírek » Fiktív beszerzési számlákkal nullázta le ÁFA fizetési kötelezettségét a cégvezető - rendőrségi fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki öt társa bevo­ná­sá­val szám­lá­zá­si lán­co­la­tot hozott létre azért, hogy adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gét elkerülje.

A férfi koráb­ban egy jól műkö­dő, autó­ver­seny­zés­sel össze­füg­gő rek­lám­ügy­nö­ki tevé­keny­ség­gel fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak volt az ügy­ve­ze­tő­je, amely a 2019. év első fél­évé­ben közel 120 mil­lió forint árbe­vé­telt ért el, ezután pedig 25 mil­lió forint Áfa fize­té­si­kö­te­le­zett­sé­ge keletkezett.

A vád­lott azért, hogy a cég for­gal­ma után fize­ten­dő Áfá­ját csök­kent­se, fik­tív költ­ség­szám­lák befo­ga­dá­sa cél­já­ból szám­lá­zá­si lán­co­la­tot hozott létre, mely­nek kere­té­ben több mint 115 mil­lió forint érték­ben foga­dott be a cég tulaj­do­ná­ban álló ver­seny­au­tók javí­tá­sá­hoz szük­sé­ges alkat­ré­szek­ről költ­ség­szám­lá­kat, ami­vel gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen eltün­tet­te a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság Áfa adó­nem­ben fenn­ál­ló adó­fi­ze­té­si kötelezettséget. 

A vád­lott cégé­nek beszám­lá­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok ügy­ve­ze­tői közül egy férfi műkö­dött közre aktí­van a költ­ség­ve­té­si csa­lás elkö­ve­té­sé­ben, míg a továb­bi - közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel meg­vá­dolt - négy tár­suk stró­man­ként vezet­te a szám­lá­zá­si lán­co­lat­ba bevont tár­sa­sá­go­kat, ame­lyek tény­le­ges gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem foly­tat­tak. Ezt iga­zol­ta töb­bek között az is, hogy az egyik cég­nek olyan lerom­lott álla­po­tú magá­nin­gat­lan­ban volt a szék­he­lye, ahol semmi nem utalt arra, hogy száz­mil­lió forin­tos nagy­ságend­ben lehet­ne besze­rez­ni ver­seny­au­tó alkatrészeket 

Az ügyész­ség a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a haszon­hú­zó céget veze­tő fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó, míg bűn­se­géd­ként köz­re­mű­kö­dő tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Az ügy­ben érin­tett továb­bi négy vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban az ügyész­ség köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozott.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság adat­gyűj­tés kere­té­ben készítette.