Főoldal » Hírek » Fizetés nélkül akart távozni - vádemelés - VIDEÓVAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki mint­egy két hónap alatt négy­szer lopott üzle­tek­ből ter­mé­ke­ket, az egyik üzlet­ben a biz­ton­sá­gi kame­ra előtt tette át a bevá­sár­ló­ko­sár­ból a szaty­rá­ba a lopott árut. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2020. ápri­lis 27-én a tata­bá­nyai üzlet­ben össze­sen 7.040 Ft érték­ben külön­fé­le ter­mé­ke­ket, így ener­gia­italt, sza­lá­mit, pék­árut tett a bevá­sár­ló­ko­sár­ból a  tás­ká­já­ba, majd fize­tés nél­kül akar­ta elhagy­ni az üzlet terü­le­tét. A nő cse­lek­mé­nyét az üzlet dol­go­zói ész­lel­ték, az egyik meg­pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni. Az elkö­ve­tő azon­ban elro­hant, köz­ben a szaty­ra a föld­re esett, a tar­tal­ma kiszóródott.

Ezután a nő két továb­bi üzlet­ből három­szor lopott, így 2020. május 23-án és 2020. május 25-én egy dro­gé­ri­á­ból össze­sen 74.850,-Ft érték­ben vitt el par­fü­mö­ket, arc­bal­zsa­mot, after sha­vet, zok­nit és nap­szem­üve­get, majd 2020. júli­us 6-án dezo­dort, kávét, teát és más ter­mé­ke­ket rej­tett a tás­ká­já­ba össze­sen 6.640,- Ft. érték­ben. Az utol­só lopás­nál a bolt dol­go­zói meg­pró­bál­ták fel­tar­tóz­tat­ni, azon­ban a tol­vaj kisza­ladt az üzlet­ből, miköz­ben a nála lévő tás­ká­kat elej­tet­te. Az elej­tett tás­ká­ban vol­tak a lopott ter­mé­kek és az elkö­ve­tő sze­mé­lyes iratai.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.