Főoldal » Hírek » Fogházbüntetés és végleges eltiltás vár a nyírábrányi ittas vezetőre – rendőrségi fotókkal - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki elvesz­tet­te ural­mát az autó felett és kerí­tés­nek csapódott.

A 35 éves vád­lott soha nem ren­del­ke­zett jogo­sít­vánnyal, koráb­ban ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt már több­ször elítél­ték és 11 alka­lom­mal von­ták fele­lős­ség­re köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­tés miatt.

A vád­lott 2020. decem­ber 12. nap­ján 16 óra körül alko­hol­fo­gyasz­tás után autó­ba ült és Nyír­áb­rány­ban köz­le­ke­dett, ittas­sá­ga miatt lesod­ró­dott az útról, neki­üt­kö­zött egy ház kerí­té­sé­nek, majd egy fának csa­pód­va állt meg. Az bal­eset során sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, de az autó­ban és a kerí­tés­ben is anya­gi kár keletkezett.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint vég­le­ges hatá­lyú köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indít­ványt. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri tet­tét és lemond a tárgyalásról.

A Haj­dú­had­há­zi Rend­őr­ka­pi­tány­ság által a hely­szí­nen készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek itt meg­te­kint­he­tők: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/halmozta-a-jogserteseket-a-rendorok